Aktualności

Kreatywne Metody Przekazywania Wiedzy


Dro­gi Nauczy­cielu Aka­demic­ki — rozpocznij z nami rok aka­demic­ki 2021/2022

Zaprasza­my na warsz­tat Kreaty­wne Metody Przekazy­wa­nia Wiedzy.

08.10.2021 — godz. 10:00–15:30

Na warszta­cie zostaną omówione oraz zaprezen­towane sprawd­zone prak­ty­ki tren­er­skie, które pomogą w pro­jek­towa­niu angażu­ją­cych zajęć dydak­ty­cznych.

Ele­men­ty szkole­nia:

  • pod­stawy pro­cesów eduka­cyjnych osób dorosłych i etapy uczenia się
  • kon­trak­towanie zajęć ze stu­den­ta­mi
  • tech­ni­ki kon­cen­tracji i przełącza­nia uwa­gi słuchaczy
  • style uczenia się a style naucza­nia
  • budowa mod­ułów dydak­ty­cznych i tech­ni­ki szkole­niowe
  • sytu­acje trudne ze stu­den­ta­mi i tech­ni­ki inter­wencji tren­er­s­kich

Szkole­nie poprowadzą tren­er­ki Aka­demick­iego Biu­ra Kari­er — Justy­na Stańczyk — Tomaszews­ka oraz Bogu­miła Paczęś.

Więcej o nas zna­jdziesz pod linkiem http://abk.umed.pl/kontakt/.

Zapisy na warsz­tat http://abk.umed.pl/szkolenia-warsztaty/kalendarz-warsztatow/

  • Opublikowano: 30 września 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP