Aktualności

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Jurka Olszewskiego


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że prof. dr hab. n.med. Jurek Olszews­ki został odz­nac­zony Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­s­ki za wybitne zasłu­gi w dzi­ałal­noś­ci na rzecz ochrony zdrowia, za osiąg­nię­cia w pra­cy naukowej i dydak­ty­cznej oraz badaw­czej. Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 30 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP