Aktualności

Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej


Szanowni Państ­wo!

Już po raz pią­ty mamy przy­jem­ność zaprosić Państ­wa na Między­nar­o­dowy Kon­gres Psy­chi­a­trii Sądowej, który odbędzie się 10–11 maja 2019 r. Cieszymy się, że kole­jny raz będziemy mogli dzielić się z Państ­wem wza­jem­ną wymi­aną doświad­czeń spec­jal­istów z dziedziny prawa i medy­cyny zaj­mu­ją­cych się opin­iowaniem i orzecznictwem sądowo-psy­chi­a­trycznym.

Doty­chcza­sowe spotka­nia naukowe w ramach Kon­gre­su skupiły zain­tere­sowanie pon­ad 1500 uczest­ników, w których spec­jal­iś­ci z zagranicznych ośrod­ków naukowych i klin­icznych dzielili się z nami swo­ją wiedzą. W przyszłym roku gość­mi będą psy­chi­a­trzy z Włoch.

Mamy nadzieję, że Kon­gres trady­cyjnie zostanie obję­ty patronatem hon­orowym zarówno przez Min­is­terst­wo Spraw­iedli­woś­ci jak i Min­is­terst­wo Zdrowia, a swo­ją obec­noś­cią zaszczy­cą nas przed­staw­iciele RPO, RPP, SN, Biu­ra WHO oraz wielu innych znamien­i­tych goś­ci ze środowiska zarówno prawniczego jak i medy­cznego.

Z ogrom­ną sym­pa­tią i życ­zli­woś­cią został przyję­ty przez Państ­wa zwyczaj przyz­nawa­nia Nagrody Aure­liusza, który na stałe wpisał się w ramy naszego Kon­gre­su. Wyróżnie­nie to wręczane w kat­e­go­ri­ach Postać, Pub­likac­ja i Prawa Pac­jen­ta sta­je się sym­bol­icznym sposobem podz­iękowa­nia i uhonorowa­nia osób, które w sposób szczegól­ny przy­czyniły się do dzi­ałań na rzecz osób chorych psy­chicznie.

Tak duże zain­tere­sowanie Kon­gre­sem moty­wu­je nas do tego, aby każde następ­ne spotkanie porusza­ło aktu­alne prob­le­my z dziedziny prawa i psy­chi­a­trii, pobudza­ło do bur­zli­wych dyskusji i reflek­sji, a przede wszys­tkim by speł­ni­ało Państ­wa oczeki­wa­nia.

Więcej infor­ma­cji: www.kps.org.pl

Serdecznie zaprasza­my,
Piotr Gałec­ki i Krzysztof Eich­staedt

  • Opublikowano: 30 stycznia 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP