Aktualności

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy


Już po raz ósmy odbyła się kon­fer­enc­ja pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pra­cy” orga­ni­zowana przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dację Łódź Aka­demic­ka. W tegorocznej edy­cji tem­atem prze­wod­nim było: „(Nie)elastyczność rynku pra­cy osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi pod­czas pan­demii koron­awirusa”. W obec­nej sytu­acji związanej z walką i skutka­mi Covid-19, pod­ję­to tem­atykę kryzy­su eko­nom­icznego, mającego również szczegól­ny wpływ na oso­by z niepełnosprawnoś­ci­a­mi, na rynek pra­cy, który już nie będzie taki sam jak przed epi­demią związaną z koron­awirusem.

Tegorocz­na edy­c­ja z racji panu­ją­cych w kra­ju warunk­ów epi­demi­o­log­icznych odbyła się w for­mule hybry­dowej, która gwaran­towała wszys­tkim bez­pieczeńst­wo oraz swo­bod­ny udzi­ał w prowad­zonych dyskus­jach. Do udzi­ału w kon­fer­encji udało się zaprosić wielu znakomi­tych goś­ci, m.in. Pełnomoc­ni­ka Rzą­du ds. Osób z Niepełnosprawnoś­ci­a­mi – Pawła Wdówi­ka, wicem­i­nis­tra Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki – Tomasza Rzymkowskiego, członków Rady Dostęp­noś­ci przy Min­is­terst­wie Fun­duszy i Poli­ty­ki Region­al­nej oraz wielu przed­siębior­ców otwartych na zagad­nienia akty­wiz­a­cji zawodowej. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi reprezen­tował prof. Tomasz Kost­ka – Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia, który mówił o dostęp­noś­ci uczel­ni. W kon­fer­encji udzi­ał wzięło pon­ad 400 goś­ci w for­mule on-line, 100 uczest­ników w for­mule stacjonarnej oraz kilku­nas­tu part­nerów wydarzenia.

Kon­fer­enc­ja była również okazją do zor­ga­ni­zowa­nia V Zjaz­du Pełnomoc­ników Uczel­ni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnoś­ci­a­mi, pod­czas którego blisko 40 goś­ci z całego kra­ju pod­jęło dyskusję w zakre­sie bieżą­cych tem­atów leg­is­la­cyjnych oraz możli­woś­ci wspar­cia dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi w kon­tekś­cie Ustawy 2.0. oraz Ustawy o dostęp­noś­ci.

Serdecznie dzięku­je­my uczest­nikom, part­nerom i spon­sorom wydarzenia.

Do zobaczenia za rok!

  • Opublikowano: 4 listopada 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP