Aktualności

Pierwsze miejsce w konkursie ABM dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!


Dwa spośród 7 wniosków złożonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach pierwszego konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM) na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych zostały ocenione pozytywnie i uzyskały finansowanie.

Sumaryczna kwota przyznana na realizację projektów koordynowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi wynosi
44 139 778,54 zł.

Projekt ”Childhood ALL in Poland (cALL-POL): national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children – krajowa harmonizacja diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci”, którego koordynatorem jest prof. Wojciech Młynarski – Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii UM, został oceniony najwyżej spośród 77 złożonych wniosków i znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej. Projekt będzie realizowany we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zaawansowanych terapii dla polskich dzieci cierpiących na ostrą białaczkę limfoblastyczną oraz identyfikacja opcji leczniczych przy użyciu zaawansowanej diagnostyki molekularnej całego genomu, dla pacjentów, którzy nie zareagowali na standardową strategię terapeutyczną. Partnerami klinicznymi w projekcie staną się wszystkie polskie ośrodki onkologii pediatrycznej. Konsorcjum cALL-POL zostanie połączone z siecią iBFM, która jest jedną z największych na świecie międzynarodowych sieci badań klinicznych w zakresie białaczek i chłoniaków u dzieci. Wszyscy polscy pacjenci ze świeżo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) będą uczestnikami trzech różnych kontrolowanych badań klinicznych.

Kwota dofinansowania wynosi 28 123 231,18 zł.

Drugim projektem, który uzyskał przychylność ekspertów ABM jest projekt koordynowany przez prof. Joannę Narbutt,  Kierownik Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM, pt.  „Randomizowane, podwójnie zaślepione kontrolowane placebo badanie III fazy u dzieci oceniające skuteczność i bezpieczeństwo metotreksatu i cyklosporyny u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego AZS”.

Populacją badaną stanowią pacjenci (łącznie n=317) pomiędzy 2 a 18 r.ż. z umiarkowanym i ciężkim atopowym zapaleniu skóry (AZS),  niereagujący na leczenie miejscowe oraz wymagający terapii ogólnej. Projekt będzie wdrażany w trybie jednoośrodkowym.

Kwota dofinansowania wynosi 16 016 547,36 zł

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom pierwszego konkursu!!

  • Opublikowano: 25 marca 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP