Aktualności

Pierwsze miejsce w konkursie ABM dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!


Dwa spośród 7 wniosków złożonych przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w ramach pier­wszego konkur­su Agencji Badań Medy­cznych (ABM) na wspar­cie niekomer­cyjnych badań klin­icznych zostały oce­nione pozy­ty­wnie i uzyskały finan­sowanie.

Sumarycz­na kwo­ta przyz­nana na real­iza­cję pro­jek­tów koor­dynowanych przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wynosi
44 139 778,54 zł.

Pro­jekt ”Child­hood ALL in Poland (cALL-POL): nation­al har­mo­niza­tion of diag­nos­tics and treat­ment of acute lym­phoblas­tic leukemia in chil­dren — kra­jowa har­mo­niza­c­ja diag­nos­ty­ki i leczenia ostrej białacz­ki lim­foblasty­cznej u dzieci”, którego koor­dy­na­torem jest prof. Woj­ciech Mły­nars­ki — Kierown­ik Klini­ki Pedi­atrii, Onkologii i Hema­tologii UM, został oce­niony najwyżej spośród 77 złożonych wniosków i znalazł się na 1 miejs­cu listy rankingowej. Pro­jekt będzie real­i­zowany we współpra­cy ze Śląskim Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Katow­icach, Cen­tral­nym Szpi­talem Klin­icznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Lublin­ie oraz Insty­tutem Tech­nik Innowa­cyjnych EMAG.

Celem pro­jek­tu jest ułatwie­nie dostępu do zaawan­sowanych ter­apii dla pol­s­kich dzieci cier­pią­cych na ostrą białaczkę lim­foblasty­czną oraz iden­ty­fikac­ja opcji leczniczych przy uży­ciu zaawan­sowanej diag­nos­ty­ki moleku­larnej całego geno­mu, dla pac­jen­tów, którzy nie zareagowali na stan­dar­d­ową strate­gię ter­apeu­ty­czną. Part­nera­mi klin­iczny­mi w pro­jek­cie staną się wszys­tkie pol­skie ośrod­ki onkologii pedi­atrycznej. Kon­sor­cjum cALL-POL zostanie połąc­zone z siecią iBFM, która jest jed­ną z najwięk­szych na świecie między­nar­o­dowych sieci badań klin­icznych w zakre­sie białaczek i chło­ni­aków u dzieci. Wszyscy polscy pac­jen­ci ze świeżo rozpoz­naną ostrą białaczką lim­foblasty­czną (ALL) będą uczest­nika­mi trzech różnych kon­trolowanych badań klin­icznych.

Kwo­ta dofi­nan­sowa­nia wynosi 28 123 231,18 zł.

Drugim pro­jek­tem, który uzyskał przy­chyl­ność ekspertów ABM jest pro­jekt koor­dynowany przez prof. Joan­nę Nar­butt,  Kierown­ik Klini­ki Der­ma­tologii, Der­ma­tologii Dziecięcej i Onko­log­icznej UM, pt.  „Ran­dom­i­zowane, pod­wójnie zaśle­pi­one kon­trolowane place­bo badanie III fazy u dzieci oce­ni­a­jące skuteczność i bez­pieczeńst­wo metotrek­satu i cyk­losporyny u pac­jen­tów z umi­arkowanym do ciężkiego AZS”.

Pop­u­lacją badaną stanow­ią pac­jen­ci (łącznie n=317) pomiędzy 2 a 18 r.ż. z umi­arkowanym i ciężkim atopowym zapale­niu skóry (AZS),  niereagu­ją­cy na lecze­nie miejs­cowe oraz wyma­ga­ją­cy ter­apii ogól­nej. Pro­jekt będzie wdrażany w try­bie jed­noośrod­kowym.

Kwo­ta dofi­nan­sowa­nia wynosi 16 016 547,36 zł

Serdecznie grat­u­lu­je­my zwycięz­com pier­wszego konkur­su!!

  • Opublikowano: 25 marca 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP