Aktualności

Pracownicy Uczelni uhonorowani Złotymi Krzyżami Zasługi dla zasłużonych w działalności na rzecz zwalczania epidemii SARS-CoV‑2


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Andrzej Duda wręczył odz­naczenia państ­wowe osobom zasłużonym w dzi­ałal­noś­ci na rzecz zwal­cza­nia epi­demii SARS-CoV­‑2.

Wśród uhonorowanych zna­j­du­ją się pra­cown­i­cy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, którzy zostali odz­naczeni Zło­tym Krzyżem Zasłu­gi w związku z dzi­ałal­noś­cią na rzecz zwal­cza­nia zagrożeń bio­log­icznych oraz dzi­ałal­noś­cią naukowo-badaw­czą.

Prof. Tomasz Gaszyńs­ki
Prof. Dar­iusz Tim­ler
Prof. Anna Piekars­ka
Dr Rafał Wlazeł

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Ofic­jal­na strona Prezy­den­ta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej / Aktu­al­noś­ci / Ordery i odz­naczenia / Prezy­dent: Pol­s­ka dzięku­je za niezwykłą służbę

 

  • Opublikowano: 1 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP