Aktualności

prof. John T. Manning gościem naszej uczelni


W ubiegłym tygod­niu goś­ciem naszej uczel­ni był prof. John T. Man­ning, który odwiedz­ił Łódź w ramach pro­gra­mu Vis­it­ing Pro­fes­sors. Prof. Man­ning jest obec­nie pra­cown­ikiem Swansea Uni­ver­si­ty w Wielkiej Bry­tanii. Jed­nym z głównych kierunk­ów jego badań jest anal­iza znaczenia wskaźni­ka pal­ców (2D:4D — pro­por­c­ja dłu­goś­ci pal­ca wskazu­jącego do pal­ca serdecznego). W dzi­ałal­noś­ci naukowej zwraca uwagę na znacze­nie wpły­wu płodowej ekspozy­cji na hor­mo­ny płciowe w aspekcie roz­wo­ju człowieka, jego zdrowia i predys­pozy­cji do chorób.

W środę Pro­fe­sor zaprezen­tował zebranym w Auli Zachod­niej CKD słuchac­zom wykład pt. „Dig­it Ratio (2D:4D) and Pre­na­tal Sex Hor­mones: are there any Med­ical Impli­ca­tions?”. W piątek kilka­set osób, w tym uczniowie liceów patronac­kich Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, wysłuchało wykładu doty­czącego „Dig­it Ratio (2D:4D): What can our fin­gers tell us about our Biol­o­gy?”. W czwartek prof. Man­ninga goś­cił Wydzi­ał Biologii i Ochrony Środowiska Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, gdzie odbył się kol­je­ny wykład — „Dig­it Ratio (2D:4D) and its Sex, Eth­nic and Nation­al Dif­fer­ences”.

Zaprasza­my do oglą­da­nia mate­ri­ałów wideo z wykładów.

Zadanie pub­liczne „Łódź naukowa, Łódź aka­demic­ka 2019” finan­sowane z budże­tu Mias­ta Łodzi.

  • Opublikowano: 21 października 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP