Aktualności

Prof. Maciej Kupczyk Prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego


Miło nam poin­for­mować, że funkcję Prezy­den­ta Pol­skiego Towarzyst­wa Aler­go­log­icznego w kadencji 2021–2024 objął prof. Maciej Kupczyk.

Prof. Kupczyk ukończył Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi (w 2001 r.) oraz stu­dia pody­plo­mowe „Zarządzanie służbą zdrowia z ele­men­ta­mi tech­ni­ki medy­cznej” na Wydziale Orga­ni­za­cji i Zarządza­nia Politech­ni­ki Łódzkiej. W 2008 r. uzyskał spec­jal­iza­cję w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2012 r. — w aler­gologii. Jest pra­cown­ikiem Klini­ki Chorób Wewnętrznych, Ast­my i Alergii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Zain­tere­sowa­nia naukowe nowego Prezy­den­ta PTA obe­j­mu­ją m.in. fizjologię układu odd­e­chowego oraz alergie odd­e­chowe (ich podłoże zapalne, diag­nos­tykę, far­mako- i immunoter­apię). Prowadz­ił bada­nia nad prowokacją donosową aspiryną lizynową oraz immuno­log­iczny­mi mech­a­niz­ma­mi pow­stawa­nia alergii (rozprawa dok­tors­ka z 2006 r.: „Prowokac­ja donosowa aspiryną lizynową jako meto­da diag­nos­ty­ki nad­wrażli­woś­ci na nies­teroid­owe leki prze­ci­wza­palne i oce­ny mech­a­nizmów przewlekłego zapale­nia eozynofilowego w błonie ślu­zowej nosa”), a także mech­a­niz­ma­mi, diag­nos­tyką i ter­apią ast­my ciężkiej (rozprawa habil­i­ta­cyj­na z 2014 r. „Feno­typy ast­my ciężkiej w prak­tyce klin­icznej”).

Prof. Maciej Kupczyk jest wielo­let­nim Członkiem Towarzyst­wa, pełnił wiele stanowisk w ramach Odd­zi­ału Łódzkiego oraz Zarzą­du Głównego PTA, zaś w 2018 roku na Wal­nym Zgro­madze­niu Del­e­gatów został wybrany Prezy­den­tem-Elek­tem.

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy wielu sukcesów!

  • Opublikowano: 28 września 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP