Aktualności

Prof. Piotr Gałecki Przewodniczącym Rady ds. Zdrowia Psychicznego


Min­is­ter Zdrowia, Adam Niedziel­s­ki, powołał prof. Pio­tra Gałeck­iego na Prze­wod­niczącego Rady ds. Zdrowia Psy­chicznego – organu koor­dy­na­cyjno-dorad­czego, dzi­ała­jącego przy Min­istrze Zdrowia.

Prof. Gałec­ki kieru­je Kliniką Psy­chi­a­trii Dorosłych, jest autorem i współau­torem pon­ad 250 pub­likacji naukowych oraz wielu książek, których tem­aty­ka łączy ze sobą zagad­nienia psy­chi­a­trii i psy­chologii. W pra­cy klin­icznej oraz badaw­czej dąży do poz­na­nia bio­log­icznych uwarunk­owań chorób psy­chicznych, głównie zaburzeń depresyjnych.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 8 października 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP