Aktualności

UMED edukuje najmłodszych


W dniu dzisiejszym odbyła się  kon­fer­enc­ja pra­sowa poświę­cona inau­gu­racji dwóch pro­jek­tów, które real­i­zowane będą przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi.

„Mali Odkry­w­cy”„Akademia Młodego Odkry­w­cy” to pro­jek­ty współ­fi­nan­sowane w ramach pro­gra­mu oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020.Źródło: TVP 3 Łódź. Telewiz­ja Pol­s­ka S.A.

Gospo­darzem spotka­nia był prof. Tomasz Kost­ka – Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Uroczys­tość poprowadz­iła mgr Joan­na Mil­czarek – Dyrek­tor Biu­ra Pro­mocji UM, która opowiedzi­ała o założe­ni­ach obu pro­jek­tów. Gość­mi kon­fer­encji byli: Bur­mistrz Gminy Rzgów — Mateusz Kamińs­ki, Wójt Gminy Brójce — Radosław Aga­ci­ak, a także dyrek­torzy szkół biorą­cych udzi­ał w pro­jek­cie oraz wykład­ow­cy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, którzy poprowadzą zaję­cia.

Zaję­cia są skierowane do dzieci w wieku 7–14 lat, oraz do ich rodz­iców i opiekunów. Głównym celem jest stworze­nie dzieciom z Łodzi i powiatu łódzkiego wschod­niego możli­woś­ci zdoby­wa­nia wiedzy, posz­erza­nia hory­zon­tów intelek­tu­al­nych, rozwi­ja­nia swoich zain­tere­sowań oraz pasji, a także zapoz­nanie z mod­elem nau­ki obow­iązu­ją­cym na wyższej uczel­ni medy­cznej.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w ramach swo­jej dzi­ałal­noś­ci pro­mo­cyjnej orga­nizu­je szereg inic­jatyw dla dzieci i młodzieży, które mają na celu rozwi­janie kom­pe­tencji przy­rod­nic­zo-matem­aty­cznych, kreaty­wnego myśle­nia oraz pra­cy zespołowej. Zaję­cia mają charak­ter wyłącznie warsz­ta­towy, co dodatkowo pod­nosi ich atrak­cyjność. Dzieci w wieku 7–10 lat wezmą udzi­ał m.in. w warsz­tat­ach stom­a­to­log­icznych, poz­na­ją budowę anatomiczną człowieka, nauczą się udzielać pier­wszej pomo­cy a także samodziel­nie wykon­a­ją mod­el tech­niką 3D.

W pro­gramie Akademia Młodego Odkry­w­cy dzieci (11–14 lat) będą pra­cow­ały w sys­temie mod­ułowym:

I mod­uł: warsz­taty „Laparospoko”, „Młody ratown­ik”, „Inteligenc­ja emocjon­al­na”.

II mod­uł: warsz­taty „Jak szyć?”, „Chemia – to proste!”, oraz „Anato­mia na początek”.

III mod­uł: zaję­cia w Plan­e­tar­i­um, Cen­trum Nau­ki EC1, Rozstrzyg­nię­cie konkur­su „Wejdź do świa­ta nau­ki”.

Dla rodz­iców przy­go­towal­iśmy wykłady oraz indy­wid­u­alne kon­sul­tac­je służące roz­wo­jowi kom­pe­tencji wychowaw­czych i społecznych.

W pro­jek­cie Akademia Młodego Odkry­w­cy udzi­ał weźmie 7 szkół pod­sta­wowych. Pod­pisano również listy inten­cyjne z Miastem Łódź, Gminą Rzgów oraz Gminą Brójce.

Do pro­jek­tu Mali Odkry­w­cy nabór jest otwarty. Rejes­trac­ja odby­wa się poprzez for­mu­la­rz dostęp­ny na stron­ie maliodkrywcy.umed.pl.

 

 

  • Opublikowano: 24 września 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP