Wykłady otwarte

Strona główna » Wykłady otwarte

Wykłady otwarte

Wykłady otwarte to dla łodz­ian możli­wość zdoby­wa­nia wiedzy od uznanych w swo­jej dziedzinie ekspertów – znanych i zasłużonych postaci ze świa­ta nau­ki, biz­ne­su, kul­tu­ry, sztu­ki etc. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi prag­nie tym samym spełnić swo­ją powin­ność w zakre­sie upowszech­ni­a­nia dostępu do wiedzy pop­u­larno-naukowej. Spotka­nia mają za zadanie inspirować, rozwi­jać zain­tere­sowa­nia, zapoz­nawać z nowy­mi punk­ta­mi widzenia i pobudzać intelek­tu­al­nie. Posz­erzanie hory­zon­tów mieszkańców Łodzi ksz­tał­tu­je świadome jed­nos­t­ki, chętne do dzi­ała­nia, pode­j­mowa­nia nowych inic­jatyw, pomo­cy innym i dal­szego doskonale­nia siebie.

Wykłady otwarte obe­j­mu­ją pro­gram spotkań Vis­it­ing Pro­fes­sors oraz wykłady dodatkowe.

Pro­gram Vis­it­ing Pro­fes­sors real­izu­je odgórne założe­nia Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego na uczel­ni­ach wyższych w całej Polsce. W Łodzi to wiz­y­ty zapros­zonych przez Prezy­den­ta Łodzi pro­fe­sorów z zagrani­cy, pod­czas których Uni­w­er­sytet Medy­czny orga­nizu­je spotka­nia, wykłady i warsz­taty o charak­terze między­nar­o­dowym. Poruszane na nich tem­aty doty­czą różnych obszarów nau­ki, którą moż­na odnieść do swo­jego zdrowia, codzi­en­nego życia, środowiska, pasji i zain­tere­sowań. Real­iza­c­ja pro­jek­tu znaczą­co wzbo­ga­ca łódzką sferę naukową i jed­nocześnie wychodzi naprze­ciw potrze­bom osób chcą­cych zaspokoić cieka­wość i żądzę wiedzy.

 

Zapraszamy na transmisje on-line z wykładów dr Carli Ferreri

Zapraszamy na transmisje on-line z wykładów dr…

14 październi­ka 2020

Zapraszamy na transmisje on-line z wykładów dr Carli Ferreri

Zaprasza­my na trans­mis­je on-line z wykładów dr Car­li Fer­reri. Daty i godziny trans­misji: […]

prof. John T. Manning gościem naszej uczelni

prof. John T. Manning gościem naszej uczelni

21 październi­ka 2019

prof. John T. Manning gościem naszej uczelni

W ubiegłym tygod­niu goś­ciem naszej uczel­ni był prof. John T. Man­ning, który […]

Transmisja online — Wykład otwarty Johna T. Manninga

Transmisja online — Wykład otwarty Johna T.…

Wykład otwarty Johna T. Manninga

Wykład otwarty Johna T. Manninga

14 październi­ka 2019

Wykład otwarty Johna T. Manninga

Udzi­ał w wykładach jest całkowicie bezpłat­ny. Charak­ter spotkań jest otwarty – […]

Zapraszamy na wykład otwarty — prof. Sat Bir Singh Khalsa z Harvard Medical School.

Zapraszamy na wykład otwarty — prof. Sat…

10 maja 2019

Zapraszamy na wykład otwarty — prof. Sat Bir Singh Khalsa z Harvard Medical School.

Prof. Sat Bir Singh Khal­sa (USA) Jest on jed­nym z najwybit­niejszych i najbardziej […]

HCV — Akcja Identyfikacja — wykład otwarty

HCV — Akcja Identyfikacja — wykład otwarty

8 maja 2019

HCV — Akcja Identyfikacja — wykład otwarty

Data: 16 maja 2019 roku Gdzie: Cen­trum Klin­iczno — Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu […]

Wykład otwarty — James G. Thornton

Wykład otwarty — James G. Thornton

Zaproszenie na wykład dr Selis Onel z Hacettepe University

Zaproszenie na wykład dr Selis Onel z…

22 maja 2018

Zaproszenie na wykład dr Selis Onel z Hacettepe University

Serdecznie zaprasza­my na wykład „Microflu­idic solu­tions for cry­opro­tec­tant load­ing of cells […]

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP