Aktualności

Zmarł płk. prof. dr. hab. n. med. Andrzej Denys


Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci

płk. prof. dr. hab. n. med.
Andrze­ja Denysa,

wielo­let­niego kierown­i­ka Zakładu Mikro­bi­ologii Lekarskiej Wojskowej Akademii Medy­cznej
oraz Zakładu Mikro­bi­ologii Lekarskiej i San­i­tarnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wyrazy głębok­iego współczu­cia
Rodzinie i Bliskim

skła­da
Rek­tor, Sen­at Uczel­ni oraz Prodziekan i Zespół Kolegium Wojskowo — Lekarskiego UM w Łodzi

Infor­mu­je­my, że uroczys­toś­ci pogrze­bowe odbędą się w piątek 21 sty­cz­nia 2022 roku o godzinie 11.00 w koś­ciele pw. św. Józe­fa ul. Far­na 12 w Łodzi-Rudzie, a następ­nie ok. 11.45 na cmen­tarzu Łódź-Ruda przy ul. Mierze­jowej 1.

  • Opublikowano: 20 stycznia 2022
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP