Aktualności

Zmarła prof. dr hab. Alicja Kurnatowska


Z wielkim smutkiem zaw­iadami­amy, że 27 czer­w­ca 2022 r. w wieku 90 lat zmarła

prof. dr hab. Alic­ja Kur­na­tows­ka

wybit­na ginekolog, biolog medy­czny, parazy­tolog, mikolog, lekarz,
wielo­let­nia Kierown­ik Kat­edry Biologii i Parazy­tologii Lekarskiej,

Zastęp­ca Dyrek­to­ra Insty­tu­tu Bio­log­iczno-Mor­fo­log­icznego

Akademii Medy­cznej w Łodzi,

wychowaw­czyni wielu pokoleń lekarzy.

Wyrazy głębok­iego współczu­cia Rodzinie i Bliskim Pani Pro­fe­sor składa­ją
Rek­tor, Sen­at i społeczność aka­demic­ka Uczel­ni 

 

Infor­mu­je­my, że cer­e­mo­nia pogrze­bowa odbędzie się 9 lip­ca 2022 r. (sob­o­ta) o godz. 10:00 w Koś­ciele Świętego Jerzego przy uli­cy Jerzego 9 w Łodzi, po której kon­dukt żałob­ny prze­jdzie do miejs­ca pochówku — na Cmen­tarz Świętego Józe­fa przy ul. Ogrodowej w Łodzi

  • Opublikowano: 30 czerwca 2022
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP