Aktualności

Zmarła prof. dr hab. n. med. Hanna Dziatkowiak


Odszedł Człowiek wielkiego ser­ca, charyzmy i szla­chet­noś­ci.
Z przykroś­cią zaw­iadami­amy o śmier­ci

Pani prof. dr hab. n. med. Han­ny Dzi­atkowiak, 

lekarza pedi­atry i dia­betolo­ga, nauczy­ciela aka­demick­iego, Ordy­na­to­ra Odd­zi­ału Wewnętrznego i Kierown­i­ka Porad­ni Cukrzy­cowej dla Dzieci w II Klin­ice Chorób Dzieci Akademii Medy­cznej w Łodzi w lat­ach 1967–1986, związanej z Uni­w­er­sytetem Jagiel­lońskim i Akademią Medy­czną w Poz­na­niu.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębok­iego współczu­cia, Rek­tor, Sen­at i społeczność aka­demic­ka Uczel­ni.

  • Opublikowano: 20 grudnia 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP