Aktualności

ZMARŁ PROFESOR PRZEDZISŁAW POLAKOWSKI


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci w dniu 26 mar­ca 2022 roku

prof. dr hab. Przedzisława Polakowskiego

zasłużonego pra­cown­i­ka uczel­ni, wychowaw­cę wielu pokoleń stu­den­tów, wielo­let­niego Kierown­i­ka Zakładu Far­makologii.
Wyrazy głębok­iego współczu­cia Rodzinie składa­ją Rek­tor, Sen­at i społeczność aka­demic­ka Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Pogrzeb odbędzie się 1 kwiet­nia o godzinie 14.00 na Cmen­tarzu Rzym­sko-Katolickim przy ul. Ogrodowej 39.

 

Pro­fe­sor Przedzisław Polakows­ki urodz­ił się w 1932 roku w Łodzi. Dyplom lekarza otrzy­mał w roku 1957, jako absol­went Akademii Medy­cznej w Łodzi. Będąc jeszcze na V roku studiów, rozpoczął pracę dydak­ty­czną w Zakładzie Far­makologii, na eta­cie zastęp­cy asys­ten­ta. Całą swo­ją drogę zawodową związał z Zakła­dem Far­makologii, prze­chodząc kole­jne stop­nie kari­ery aka­demick­iej.

Od roku 1981, aż do prze­jś­cia na emery­turę w 2002 roku był Kierown­ikiem Zakładu Far­makologii. Jako nauczy­ciel wielu pokoleń stu­den­tów medy­cyny, stom­a­tologii i pielęg­niarst­wa, był bard­zo lubiany i ceniony przez młodzież aka­demicką.

W lat­ach 1959–1963 współpra­cow­ał z II Kliniką Chorób Dzieci oraz Zespołem Lecznic­zo-Pro­fi­lak­ty­cznym dla Stu­den­tów (PALMA). W 1975 roku, na prośbę władz uczel­ni, objął na cztery lata kierown­ict­wo Zakładu Far­makologii WAM.

Po odby­ciu cyk­lu szkoleń uzyskał uprawnienia Inspek­to­ra Ochrony Radi­o­log­icznej w zakre­sie zas­tosowa­nia radioizo­topów w medy­cynie i biologii, co poz­woliło na zor­ga­ni­zowanie i prowadze­nie w Zakładzie Far­makologii pra­cowni do badań izo­topowych i dało początek pio­nier­skim badan­iom naukowym.

Pan Pro­fe­sor był autorem licznych prac ory­gi­nal­nych, poglą­dowych oraz kilku podręczników. Był pro­mo­torem wielu dok­toratów, a także opiekunem kilku habil­i­tacji.

Odszedł po ciężkiej choro­bie. Pozostanie w naszej pamię­ci jako człowiek niezwyk­le skrom­ny, prawy, bard­zo życ­zli­wy dla ludzi, stwarza­ją­cy rodzin­ną atmos­ferę w zes­pole, którym kierował.

  • Opublikowano: 30 marca 2022
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP