Aktualności

Zmarł prof. Józef Kędziora


Z żalem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci

prof. dr hab. med. Józe­fa Kędzio­ry, 

lekarza, bio­chemi­ka i fizjolo­ga, wielo­let­niego kierown­i­ka Kat­edry i Zakładu Fizjologii WAM, Zakładu Chemii i Bio­chemii Klin­icznej na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prorek­to­ra ds. nau­ki WAM w lat­ach 1991 — 1998.

 

Pułkown­ik prof. dr hab. med. Józef Kędzio­ra (ur. 1938 r.) zmarł 18 listopa­da br. Był absol­wen­tem Wojskowej Akademii Medy­cznej w Łodzi. Dyplom lekarza uzyskał 31.01.1963 r. W roku 1965 ukończył dodatkowo stu­dia na kierunku bio­chemia na Wydziale Biologii i Nauk o Zie­mi Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, gdzie po stażu pody­plo­mowym został zatrud­niony w Kat­e­drze Chemii Fizjo­log­icznej. W 1970 r. uzyskał stopień dok­to­ra na pod­staw­ie pra­cy pt.: „Izolowanie i właś­ci­woś­ci aspergillopep­ty­dazy Af z płyn­nej hodowli grzy­ba Aspergillus fumi­ga­tus”. 20.05.1975 r. Rada Wydzi­ału Lekarskiego WAM, na pod­staw­ie rozprawy habil­i­ta­cyjnej pt. „Korelac­ja między zaburzeni­a­mi bio­chemiczny­mi, a anom­alia­mi chro­mo­so­ma­l­ny­mi w zes­pole Dow­na”, popełnionej na Wydziale Biologii i Nauk o Zie­mi Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, nadała Mu stopień dok­to­ra habil­i­towanego. Tytuł pro­fe­so­ra otrzy­mał 14.02.1985 r.

W lat­ach 1979–2002 Pro­fe­sor kierował Kat­e­drą i Zakła­dem Fizjologii WAM, następ­nie był kierown­ikiem Zakładu Chemii i Bio­chemii Klin­icznej na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. W lat­ach 1991–1998 pełnił funkcję prorek­to­ra ds. nau­ki WAM w Łodzi. W tym okre­sie akty­wnie współpra­cow­ał z wojskową służbą zdrowia i medy­czny­mi uczel­ni­a­mi wojskowy­mi USA i Europy Zachod­niej. Pro­fe­sor Kędzio­ra prze­by­wał na stype­n­di­ach zagranicznych w Car­dio­tho­racic Insti­tute Bromp­tom Hos­pi­tal (UK), w Lab­o­ra­to­rie des Pro­teines Uni­ver­site Paris (Franc­ja), Depart­ment of Biochemical Genet­ics (Lon­don, UK) oraz Nine Wells Hos­pi­tal, Dundee Uni­ver­si­ty (UK). 

Od 2001 do 2013 roku pełnił funkcję kierown­i­ka Kat­edry i Zakładu Bio­chemii początkowo w Akademii Medy­cznej im. L. Rydy­giera UMK w Byd­goszczy, a od 2004 roku w Col­legium Medicum im. Lud­wi­ka Rydy­giera w Byd­goszczy.

Za wkład w rozwój bio­chemii Pro­fe­sor otrzy­mał nagrodę indy­wid­u­al­ną I stop­nia Pol­skiego Towarzyst­wa Bio­chemicznego, nato­mi­ast za wybitne osiąg­nię­cia dla nau­ki został odz­nac­zony Krzyżem Ofi­cer­skim Orderu Odrodzenia Pol­s­ki.

  • Opublikowano: 25 listopada 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP