Aktualności

Zmarła Dr n. med. Maria Kołomecka


Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci

Dr n. med. Marii Kołomeck­iej
(1955–2021)

Wielo­let­niego pra­cown­i­ka Klini­ki Pneu­monologii i Aler­gologii, Kon­sul­tan­ta Wojew­ódzkiego w Dziedzinie Geri­atrii, znakomitego lekarza i nauczy­ciela aka­demick­iego.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębok­iego współczu­cia składa­ją
Rek­tor, Sen­at i społeczność aka­demic­ka
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Pogrzeb odbędzie się w poniedzi­ałek 27 wrześ­nia 2021 roku o godzinie 13:15 w Kapl­i­cy Cmen­tarza Katolick­iego pw. Św. Józe­fa w Łodzi przy uli­cy Ogrodowej 39.

 

Poniżej wspom­nie­nie o Pani Dok­tor przy­go­towane przez współpra­cown­ików i wychowanków:

Z głębokim żalem infor­mu­je­my, że dnia 21 wrześ­nia 2021 roku zmarła nasza wspani­ała Koleżan­ka dr n. med. Maria Kołomec­ka.

Wielo­let­ni nauczy­ciel aka­demic­ki Klini­ki Pneu­monologii i Aler­gologii oraz Zakładu Geri­atrii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, pra­cown­ik Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Klin­icznego nr. 1 im. N. Bar­lick­iego. Wspani­ały lekarz, internist­ka i geri­atra, wielo­let­nia Kon­sul­tant Wojew­ódz­ka ds. Geri­atrii.

Jako nauczy­ciel aka­demic­ki, wyk­sz­tał­ciła wiele pokoleń lekarzy, dla których pozostanie niedoś­cignionym wzorem. Uczyła nas wszys­t­kich human­isty­cznego pode­jś­cia i holisty­cznej postawy wobec pac­jen­ta. Wspani­ały, wielko­duszny człowiek, peł­na empatii, odd­ana bez­granicznie swoim pac­jen­tom. Zawsze pomoc­na i uśmiech­nię­ta pozostanie w pamię­ci Koleżanek i Kolegów.

  • Opublikowano: 22 września 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP