Aktualności

Diamentowe Granty dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Młodzi badacze z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi otrzy­mali wyróżnie­nie od Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. Przyz­nano im Dia­men­towe Granty. To jeden z najbardziej prestiżowych pro­gramów. Lau­reaci otrzy­mu­ją pieniądze na swo­je bada­nia, mogą też skró­cić ścieżkę kari­ery naukowej i ubie­gać się o dok­torat z pominię­ciem stop­nia mag­is­tra.

Nagrodzeni to:

  1. Aga­ta Gabryel­s­ka – „HIF-1al­fa jako mody­fikowal­ny czyn­nik insuli­noopornoś­ci u pac­jen­tów cho­ru­ją­cych na zespół obtu­ra­cyjnego bezdechu sen­nego”
  2. Anna Puła – „Zas­tosowanie pro­filu krążą­cych w surow­icy cząsteczek miR­NA jako bio­mark­erów opornoś­ci na leki z grupy inhibitorów pro­tea­so­mu u pac­jen­tów lec­zonych z powodu szpicza­ka plaz­mo­cy­towego”
  3. Arka­diusz Micha­lak – „Poszuki­wanie monogenowych postaci zespołów chorób autoim­muno­log­icznych prze­b­ie­ga­ją­cych z cukrzy­cą typu 1”

Lista nagrod­zonych zna­j­du­je się tutaj.

Co roku sto najlep­szych osób otrzy­mu­je granty na własne bada­nia. Dzię­ki pro­gramowi już w sum­ie pon­ad 500 wybit­nych stu­den­tek i stu­den­tów może real­i­zować swo­je naukowe marzenia Od początku pro­gra­mu państ­wo wsparło kwotą 63,3 mln zło­tych rozwój kari­er młodych naukow­ców.

  • Opublikowano: 5 lipca 2018
Podziel się na:
Przeczytaj również
Kategoria A dla Wydziału Farmaceutycznego!
Niezmiernie miło nam poin­for­mować, że decyzją Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z  […]
Piramida Zdrowego Stylu Życia — innowacyjne narzędzie dydaktyczne
Pirami­da Zdrowego Sty­lu Życia to innowa­cyjne narzędzie dydak­ty­czne wyko­rzysty­wane w  […]
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP