Ustawa 2.0

Wdrożenie Ustawy 2.0 — INFORMACJA REKTORA

27 czerwca 2019

Wdrożenie Ustawy 2.0 — INFORMACJA REKTORA

Szanowni Państ­wo, Koleżan­ki i Koledzy, tuż przed wakac­ja­mi chci­ałbym przed­staw­ić Państ­wu […]

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

28 maja 2019

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

24 maja 2019 r. na stron­ie KdN zostały zamieszc­zone wyni­ki wyborów […]

Majowe posiedzenie senatu

26 kwietnia 2019

Majowe posiedzenie senatu

Pod­czas posiedzenia Sen­atu Uczel­ni 25 kwiet­nia, JM Rek­tor, prof. Radzisław Kordek, […]

Wdrożenie Ustawy 2.0 — informacja Rektora

9 kwietnia 2019

Wdrożenie Ustawy 2.0 — informacja Rektora

Szanowni Państ­wo, Koleżan­ki i Koledzy, kole­jny etap wdraża­nia ustawy Pra­wo o szkol­nictwie […]

Ustawa 2.0 — Głosowanie w wyborach do…

14 marca 2019

Ustawa 2.0 — Głosowanie w wyborach do Rady Doskonałości naukowej — weryfikacja danych

W związku z wyb­o­ra­mi do Rady Doskon­ałoś­ci Naukowej, Sen­at Uczel­ni pod­jął uch­wały zgłasza­jące […]

Ustawa 2.0 – Przewodnik — Ewaluacja jakości…

14 marca 2019

Ustawa 2.0 – Przewodnik — Ewaluacja jakości działalności naukowej

Zachę­camy do lek­tu­ry opra­cow­a­nia doty­czącego ewalu­acji dzi­ałal­noś­ci naukowej przy­go­towanego przez Min­is­terst­wo Nau­ki […]

Ustawa 2.0 — ewaluacja działalności naukowej

20 grudnia 2018

Ustawa 2.0 — ewaluacja działalności naukowej

Pod­sta­wowe reg­u­lac­je prawne doty­czące ewalu­acji. Ustawa — pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce. Ustawa — Przepisy wprowadza­jące ustawę — pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce. Roz­porządze­nie MNiSW ws. sporządza­nia wykazów, wydawnictw mono­grafii naukowych oraz cza­sop­ism naukowych i recen­zowanych mate­ri­ałów z kon­fer­encji między­nar­o­dowych.

Ustawy 2.0 – Informacja Rektora

23 listopada 2018

Ustawy 2.0 – Informacja Rektora

Szanowni Państ­wo, Kalen­darz prac, zaplanowany w Ustaw­ie 2.0, zobow­iązu­je nas do wdraża­nia […]

Ustawa 2.0 — komentarz rektora, prof. Radzisława…

2 października 2018

Ustawa 2.0 — komentarz rektora, prof. Radzisława Kordka

Szanowni Państ­wo, Koleżan­ki i Koledzy, Pod koniec lip­ca poz­nal­iśmy ostate­czny ksz­tałt ustawy […]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP