Aktualności

Zaproszenie na XXIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej


 

Szanowni Państ­wo

W imie­niu Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego serdecznie zaprasza­my Państ­wa do udzi­ału w Ogólnopol­skim XXIII Sym­pozjum Sekcji Kar­di­ologii Ekspery­men­tal­nej Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego oraz Komite­tu Nauk Fizjo­log­icznych i Far­mako­log­icznych PAN, które odbędzie się w dni­ach 15–17 listopa­da 2018 roku w Łodzi.

Współor­ga­ni­za­torem Sym­pozjum jest Zakład Badań Neu­ropep­ty­dów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych bada­ni­a­mi z zakre­su układu krąże­nia.

Sym­pozjum odbędzie w Hotelu Cam­pov­erde,
ul. Gra­bińs­ka 43, 92–701 Łódź

Ter­min nadsyła­nia abstrak­tów upły­wa 24.09.2018 r. o godz. 23:59.

Abstrak­ty prosimy wysyłać na adres: sympozjum-ptk@umed.lodz.pl

Opła­ta rejes­tra­cyj­na wynosi 250 zł wpła­cona do 24 wrześ­nia 2018 r. Po tym ter­minie obow­iązu­je kwo­ta 300 zł.

www.campoverde.pl

 

Zachę­camy do odwiedza­nia strony  inter­ne­towej  oraz pro­filu Sym­pozjum na face­booku, na których będą umieszczane wszys­tkie aktu­alne infor­ma­c­je.

https://www.facebook.com/XXIII-Sympozjum-Sekcji-Kardiologii-Eksperymentalnej-PTK-239035253335144/

http://kardiologia-eksperymentalna.pl/

Rejes­tracji prosimy dokony­wać za pomocą for­mu­la­rza
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScDgt3MNoYYaXO4wo…/viewform

 

Z poważaniem

dr hab. n. med. Jacek Drob­nik

Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego

P.S. Pyta­nia doty­czące kon­fer­encji prosimy przesyłać na adres: sympozjum-ptk@umed.lodz.pl bądź zamieszczać na pro­filu FB.

  • Opublikowano: 11 września 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP