HRS4R

Strona główna » HRS4R » Badanie

Badanie

Szanowni Państ­wo, Koleżan­ki i Koledzy,

Dwa lata temu Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi otrzy­mał ważne i prestiżowe wyróżnie­nie – HR Excel­lence in Research. Jest ono przyz­nawane przez Komisję Europe­jską insty­tucjom dzi­ała­ją­cym w sferze B+R, które przestrze­ga­ją zasady Europe­jskiej Kar­ty Naukow­ca i Kodek­su Postępowa­nia przy rekru­tacji pra­cown­ików naukowych, a tym samym tworzą przy­jazne środowisko pra­cy i trans­par­entne zasady rekru­tacji pra­cown­ików naukowych.

Od tego cza­su inten­sy­wnie pra­cow­al­iśmy nad stworze­niem w naszej uczel­ni jeszcze lep­szych warunk­ów pra­cy i roz­wo­ju. Ter­az chce­my poz­nać Państ­wa opinie, abyśmy dalej mogli robić to efek­ty­wnie.

Prosimy o wzię­cie udzi­ału w bada­niu, które skła­da się z czterech krót­kich anki­et doty­czą­cych  m.in. pro­ce­su rekru­tacji, warunk­ów pra­cy oraz możli­woś­ci roz­wo­ju. Badanie ma na celu ocenę naszych doty­chcza­sowych dzi­ałań oraz iden­ty­fikację obszarów do poprawy. Na pod­staw­ie wyników anki­et zak­tu­al­izu­je­my doty­chcza­sowy plan dzi­ałań i zapro­ponu­je­my konkretne rozwiąza­nia.

Anki­eta jest całkowicie anon­i­mowa, adresowana do nauczy­cieli aka­demic­kich oraz dok­toran­tów. Badanie skła­da się przede wszys­tkim z pytań zamknię­tych, a całość nie powin­na Państ­wu zająć więcej niż 20–30 min­ut.

Zachę­camy do wypełnienia anki­ety – Państ­wa opinia jest dla nas bard­zo cen­na.

rkordek2-250x250

Prof. Radzisław Kordek
Rek­tor

lwozniak-250x250

Prof. Lucy­na Woź­ni­ak
Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Nau­ki
i Współpra­cy Między­nar­o­dowej

HR EXCELLENCE IN RESEARCH — BADANIE

Szanowni Państ­wo!

Prosimy o wypełnie­nie kwes­t­ionar­iusza doty­czącego wdraża­nia w uczel­ni Europe­jskiej Kar­ty Naukow­ca i Kodek­su Postępowa­nia przy rekru­tacji pra­cown­ików naukowych.

Część I.
Aspekty etyczne i zawodowe

Pier­wsza część bada­nia kon­cen­tru­je się na aspek­tach zawodowych i ety­cznych w pra­cy naukow­ca.

Część II.
Rekrutacja

Dru­ga część bada­nia kon­cen­tru­je się na pro­ce­durze i prze­biegu rekru­tacji.

Część III.
Szkolenia i rozwój

Trze­cia część bada­nia kon­cen­tru­je się na szkole­ni­ach i możli­woś­ci­ach roz­wo­ju zawodowego w uczel­ni.

Część IV.
Warunki pracy

Czwarta, ostat­nia część bada­nia kon­cen­tru­je się na warunk­ach pra­cy.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP