HRS4R

Strona główna » HRS4R » Zespół

Zespół

W celu real­iza­cji założeń HR  Excel­lence w naszej Uczel­ni powołano:

Komitet Steru­ją­cy w składzie :

 • prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy Zagranicznej,
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Piekars­ki — Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Woj­ciech Fendler – Kierown­ik Zakładu Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Gody­c­ki-Ćwirko — Kierown­ik Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej i Społecznoś­ci Lokalnych
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniec­ki – Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Wydzi­ału Lekarskiego, Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wymi­any Między­nar­o­dowej
 • Lidia Solec­ka – Z‑ca Kwest­o­ra
 • Jarosław Horodec­ki – Dyrek­tor Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
 • Agniesz­ka Komorows­ka-Michałek – Dyrek­tor Biu­ra Kadr,
 • Justy­na Wojtczak – Dyrek­tor Biu­ra Obsłu­gi Studiów.
 • Witold Koza­kiewicz — Dyrek­tor Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego

Grupę Roboczą w składzie:

 • Dr Karoli­na Czar­nec­ka – Zakład Bio­m­e­dy­cyny i Gene­ty­ki,
 • Dr Bartłomiej Gro­bel­s­ki – Dyrek­tor Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii,
 • Dr Izabela Żakows­ka – Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej i Społecznoś­ci Lokalnych,
 • Joan­na Mil­czarek – Dyrek­tor Biu­ra Pro­mocji,
 • Joan­na Orłows­ka – Dyrek­tor Biu­ra Rek­to­ra,
 • Karol Kłosińs­ki – Prze­wod­niczą­cy Rady Samorzą­du Dok­toran­tów,
 • Moni­ka Jędrze­jows­ka – Biuro Orga­ni­za­cyjno-Prawne,
 • Jolan­ta Matu­si­ak – Biuro Orga­ni­za­cyjno-Prawne,
 • Bea­ta Łanik – Biuro Kadr,
 • Aga­ta Wiśniews­ka — Dzi­ał Pro­jek­tów.
 • dr Pauli­na Hej­duk — Kierown­ik Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej
 • Grac­ja Mecwal­dows­ka-Domańs­ka — Kierown­ik Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

Nadzór Pro­jek­tu:

 • Ane­ta Andrze­jczyk – Z‑ca Dyrek­to­ra Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju,
 • Mał­gorza­ta Poli­tows­ka-Iwaszko – Dyrek­tor Biu­ra Audy­tu i Kon­troli,
 • Elż­bi­eta Sław­ińs­ka – Kierown­ik Dzi­ału Orga­ni­za­cyjno-Prawnego.

Koor­dy­na­torem admin­is­tra­cyjnym pro­jek­tu jest Aga­ta Wiśniews­ka — Dzi­ał Pro­jek­tów, Biuro Nau­ki Strate­gii i Roz­wo­ju (email: agata.wisniewska@umed.lodz.pl).

Warto pod­kreślić, że w pra­cach dot. wypra­cow­a­nia strate­gii HR dla naukow­ców oraz przy­go­towa­nia doku­men­tów dla KE bierze udzi­ał wielu pra­cown­ików uczel­ni. Dzięku­je­my za Państ­wa zaan­gażowanie i zaprasza­my do dal­szej współpra­cy!

W celu real­iza­cji założeń HR  Excel­lence w naszej Uczel­ni powołano:

Komitet Steru­ją­cy w składzie :

 • prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy Zagranicznej,
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Piekars­ki — Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Woj­ciech Fendler – Kierown­ik Zakładu Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Gody­c­ki-Ćwirko — Kierown­ik Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej i Społecznoś­ci Lokalnych
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniec­ki – Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Wydzi­ału Lekarskiego, Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wymi­any Między­nar­o­dowej
 • Lidia Solec­ka – Z‑ca Kwest­o­ra
 • Jarosław Horodec­ki – Dyrek­tor Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
 • Agniesz­ka Komorows­ka-Michałek – Dyrek­tor Biu­ra Kadr,
 • Justy­na Wojtczak – Dyrek­tor Biu­ra Obsłu­gi Studiów.
 • Witold Koza­kiewicz — Dyrek­tor Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego

Grupę Roboczą w składzie:

 • Dr Karoli­na Czar­nec­ka – Zakład Bio­m­e­dy­cyny i Gene­ty­ki,
 • Dr Bartłomiej Gro­bel­s­ki – Dyrek­tor Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii,
 • Dr Izabela Żakows­ka – Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej i Społecznoś­ci Lokalnych,
 • Joan­na Mil­czarek – Dyrek­tor Biu­ra Pro­mocji,
 • Joan­na Orłows­ka – Dyrek­tor Biu­ra Rek­to­ra,
 • Karol Kłosińs­ki – Prze­wod­niczą­cy Rady Samorzą­du Dok­toran­tów,
 • Moni­ka Jędrze­jows­ka – Biuro Orga­ni­za­cyjno-Prawne,
 • Jolan­ta Matu­si­ak – Biuro Orga­ni­za­cyjno-Prawne,
 • Bea­ta Łanik – Biuro Kadr,
 • Aga­ta Wiśniews­ka — Dzi­ał Pro­jek­tów.
 • dr Pauli­na Hej­duk — Kierown­ik Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej
 • Justy­na Stru­miłło — Kierown­ik Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

Nadzór Pro­jek­tu:

 • Ane­ta Andrze­jczyk – Z‑ca Dyrek­to­ra Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju,
 • Mał­gorza­ta Poli­tows­ka-Iwaszko – Dyrek­tor Biu­ra Audy­tu i Kon­troli,
 • Elż­bi­eta Sław­ińs­ka – Kierown­ik Dzi­ału Orga­ni­za­cyjno-Prawnego.

Koor­dy­na­torem admin­is­tra­cyjnym pro­jek­tu jest Aga­ta Wiśniews­ka — Dzi­ał Pro­jek­tów, Biuro Nau­ki Strate­gii i Roz­wo­ju (email: agata.wisniewska@umed.lodz.pl).

Warto pod­kreślić, że w pra­cach dot. wypra­cow­a­nia strate­gii HR dla naukow­ców oraz przy­go­towa­nia doku­men­tów dla KE bierze udzi­ał wielu pra­cown­ików uczel­ni. Dzięku­je­my za Państ­wa zaan­gażowanie i zaprasza­my do dal­szej współpra­cy!

W celu real­iza­cji założeń HR  Excel­lence w naszej Uczel­ni powołano:

Komitet Steru­ją­cy w składzie :

 • prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy Zagranicznej,
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Piekars­ki — Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Woj­ciech Fendler – Kierown­ik Zakładu Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Gody­c­ki-Ćwirko — Kierown­ik Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej i Społecznoś­ci Lokalnych
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniec­ki – Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Wydzi­ału Lekarskiego, Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wymi­any Między­nar­o­dowej
 • Lidia Solec­ka – Z‑ca Kwest­o­ra
 • Jarosław Horodec­ki – Dyrek­tor Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
 • Agniesz­ka Komorows­ka-Michałek – Dyrek­tor Biu­ra Kadr,
 • Justy­na Wojtczak – Dyrek­tor Biu­ra Obsłu­gi Studiów.

Grupę Roboczą w składzie:

 • Dr Karoli­na Czar­nec­ka – Zakład Bio­m­e­dy­cyny i Gene­ty­ki,
 • Dr Bartłomiej Gro­bel­s­ki – Dyrek­tor Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii,
 • Dr Izabela Żakows­ka – Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej i Społecznoś­ci Lokalnych,
 • Joan­na Mil­czarek – Dyrek­tor Biu­ra Pro­mocji,
 • Joan­na Orłows­ka – Dyrek­tor Biu­ra Rek­to­ra,
 • Karol Kłosińs­ki – Prze­wod­niczą­cy Rady Samorzą­du Dok­toran­tów,
 • Moni­ka Jędrze­jows­ka – Biuro Orga­ni­za­cyjno-Prawne,
 • Jolan­ta Matu­si­ak – Biuro Orga­ni­za­cyjno-Prawne,
 • Bea­ta Łanik – Biuro Kadr,
 • Aga­ta Wiśniews­ka — Dzi­ał Pro­jek­tów.

Nadzór Pro­jek­tu:

 • Ane­ta Andrze­jczyk – Z‑ca Dyrek­to­ra Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju,
 • Mał­gorza­ta Poli­tows­ka-Iwaszko – Dyrek­tor Biu­ra Audy­tu i Kon­troli,
 • Elż­bi­eta Sław­ińs­ka – Kierown­ik Dzi­ału Orga­ni­za­cyjno-Prawnego.

Koor­dy­na­torem admin­is­tra­cyjnym pro­jek­tu jest Aga­ta Wiśniews­ka — Dzi­ał Pro­jek­tów, Biuro Nau­ki Strate­gii i Roz­wo­ju (email: agata.wisniewska@umed.lodz.pl).

Warto pod­kreślić, że w pra­cach dot. wypra­cow­a­nia strate­gii HR dla naukow­ców oraz przy­go­towa­nia doku­men­tów dla KE bierze udzi­ał wielu pra­cown­ików uczel­ni. Dzięku­je­my za Państ­wa zaan­gażowanie i zaprasza­my do dal­szej współpra­cy!

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP