HRS4R

Strona główna » HRS4R » Deklaracja Poparcia

Deklaracja Poparcia

W mar­cu 2018 roku Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pod­pisał tzw. Deklarację Popar­cia dla zasad Kar­ty i Kodek­su oraz zobow­iąza­nia do wdroże­nia Strate­gii HRS4R oraz poli­ty­ki otwartych i prze­jrzystych pro­cesów rekru­tacji OTM‑R. Doku­ment został przesłany do Komisji Europe­jskiej.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP