Aktualności: HR excellence in research

Welcome Centre

8 grudnia 2023

Welcome Centre

6 grud­nia 2023 Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Nau­ki i Współpra­cy Między­nar­o­dowej prof. Lucy­na […]

Warsztaty: Opublikuj i nie zgiń. Jak wybrać…

16 listopada 2023

Warsztaty: Opublikuj i nie zgiń. Jak wybrać dobre miejsce do publikacji?

Znalezie­nie właś­ci­wego cza­sopis­ma do pub­likacji może stanow­ić wyzwanie. Zaprasza­my na warsz­taty, pod­czas […]

Zarządzenie

15 listopada 2023

Zarządzenie

W naszej Uczel­ni  takie zjawiska jak mob­bing, dyskrymi­nac­ja czy molestowanie sek­su­alne uzna­je […]

UMED łączy kultury na święta

15 listopada 2023

UMED łączy kultury na święta

Świę­ta to wyjątkowy czas. Czas, w którym rodziny zasi­ada­ją przy stole, jedzą, […]

Tydzień Otwartego Dostępu 2023 w CIB

19 października 2023

Tydzień Otwartego Dostępu 2023 w CIB

„Społeczność nad komer­cyjnoś­cią” jest tem­atem Między­nar­o­dowego Tygod­nia Otwartego Dostępu, który odby­wać się […]

HR Excellence in Research – prezentacja

20 grudnia 2022

HR Excellence in Research – prezentacja

Szanowni Państ­wo, Zachę­camy do zapoz­na­nia się z mate­ri­ałem doty­czą­cym najważniejszych dzi­ałań Uni­w­er­syte­tu […]

Dzień Otwarty: Międzynarodowa mobilność w nauce —…

23 listopada 2022

Dzień Otwarty: Międzynarodowa mobilność w nauce — od doktoranta do profesora

24 listopa­da 2022 r.(czwartek), godz. 13.00–15.45 Cen­trum Infor­­ma­­cyjno-Bib­lioteczne ul. Muszyńskiego […]

DZIEŃ ORGANIZACYJNY I ROKU MSD

20 października 2022

DZIEŃ ORGANIZACYJNY I ROKU MSD

W dniu 18 październi­ka odbył się dzień orga­ni­za­cyjny dla dok­toran­tów I roku Między­nar­o­dowej […]

OPEN ACCESS WEEK 2022 w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym

18 października 2022

OPEN ACCESS WEEK 2022 w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym

Tegoroczny tem­at OAW będzie okazją do dyskusji czy otwarta nau­ka może przy­czynić […]

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce

11 lutego 2022

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce

11 lutego obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień Kobi­et i Dziew­cząt w Nauce ustanowiony przez Zgro­madze­nie […]

Pismo okólne nr 3/2021

17 stycznia 2022

Pismo okólne nr 3/2021

Pis­mo okólne nr 3/2021 z dnia 30 grud­nia 2021 r. Rek­to­ra […]

Wirtualne bezpłatne szkolenia dla naukowców

18 listopada 2021

Wirtualne bezpłatne szkolenia dla naukowców

Pole­camy Państ­wu cykl bezpłat­nych szkoleń on-line z różnych tem­atów związanych z kari­erą […]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP