HRS4R

Strona główna » HRS4R » KARTA I KODEKS

KARTA I KODEKS

Europe­js­ka Kar­ta Naukow­ca i Kodeks Postępowa­nia przy rekru­tacji pra­cown­ików naukowych są jed­ny­mi z najważniejszych doku­men­tów europe­jskiej poli­ty­ki na rzecz zwięk­sza­nia atrak­cyjnoś­ci warunk­ów pra­cy i roz­wo­ju kari­ery naukow­ców w Europie. Pra­co­daw­cy — insty­tuc­je dzi­ała­jące w sferze B+R (zarówno pub­liczne jak i pry­watne) oraz orga­ni­za­c­je finan­su­jące bada­nia, które wdraża­ją zasady Kar­ty i Kodek­su, zosta­ją wyróżnione przez Komisję Europe­jską logo HR Excel­lence in Research.

Doku­men­ty te zostały wydane w 2005 r. jako zalece­nie Komisji Europe­jskiej adresowane do naukow­ców, pra­co­daw­ców oraz pod­miotów finan­su­ją­cych bada­nia, dzi­ała­ją­cych w sek­torze pub­licznym i pry­wat­nym.

Wdroże­nie zasad Kar­ty i Kodek­su przez insty­tuc­je odby­wa się na zasadzie dobrowol­noś­ci, tzn. insty­tuc­je, które chcą wprowadz­ić u siebie zasady tych doku­men­tów, mogą w każdej chwili przys­tąpić do tego pro­ce­su i starać się o uzyskanie logo Komisji Europe­jskiej HR Excel­lence in Research.

Europe­js­ka Kar­ta Naukow­ca i Kodeks

W pro­gramie Hory­zont 2020 zapisy doty­czące Kar­ty i Kodek­su zostały zamieszc­zone w umowie grantowej (grant agree­ment) zaw­ier­anej przez insty­tuc­je uczest­niczące w pro­jek­tach i Komisję Europe­jską. Artykuł 32 tej umowy zaty­tułowany Recruit­ment and work­ing con­di­tions for researchers zobow­iązu­je benefic­jen­tów wszys­t­kich finan­sowanych pro­jek­tów do pod­ję­cia wszel­kich kroków, aby wdrożyć zasady zawarte w Kar­cie i Kodek­sie. W szczegól­noś­ci wymóg ten doty­czy zasad opisu­ją­cych warun­ki zatrud­nienia naukow­ców, prze­jrzys­tość pro­cesów rekru­ta­cyjnych oraz rozwój kari­ery naukowej.

Źródło: https://euraxess.ec.europa.eu/pl/poland/naukowcy/karta-i-kodeksnaukowcy

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP