HRS4R

Strona główna » HRS4R » Wydarzenia

Wydarzenia

Dzień Otwarty: Międzynarodowa mobilność w nauce — od doktoranta do profesora

24 listopa­da 2022 r.(czwartek), godz. 13.00–15.45

Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne ul. Muszyńskiego 2, Łódź, I p., patio

Chcesz wzbo­gacić swo­je doświad­cze­nie zawodowe?

Jesteś ciekawy/a, jak pracu­ją naukow­cy zagranicą?

Poszuku­jesz stype­ndi­um na wyjazd naukowy?

Przyjdź na spotkanie:

 • Posłuchaj osób, które sko­rzys­tały już z możli­woś­ci wyjaz­du,
 • Poz­naj inic­jaty­wy finan­sowane przez insty­tuc­je kra­jowe — Nar­o­dowa Agenc­ja Wymi­any Aka­demick­iej (NAWA), Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki (NCN), Fun­dac­ja Sys­te­mu Roz­wo­ju Edukacji (FSRE m.in. odpowiedzial­na za Eras­mus+),
 • Dowiedz się, jak przy­go­tować wniosek wyjaz­dowy, w czym pomogą przed­staw­iciele Hory­zon­tal­nego Punk­tu Kon­tak­towego.

Zaprasza­my wszys­t­kich pra­cown­ików badaw­czych , na każdym etapie ścież­ki zawodowej.

FORMULARZ REJESTRACYJNY: https://forms.office.com/r/RS1Xz4HAC3

W trak­cie spotka­nia zaprezen­towane zostaną możli­woś­ci wyjaz­dowe zarówno dla młodych pra­cown­ików, w tym dok­toran­tów, jak i tych doświad­c­zonych. Uczest­ni­cy poz­na­ją inic­jaty­wy finan­sowe przez takie insty­tuc­je kra­jowe jak: Nar­o­dowa Agenc­ja Wymi­any Aka­demick­iej (NAWA), Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki (NCN), Fun­dac­ja Sys­te­mu Roz­wo­ju Edukacji (FSRE m.in. odpowiedzial­na za Eras­mus+)

W trak­cie spotka­nia o swoich doświad­czeni­ach wyjaz­dowych opowiedzą uczest­ni­cy wymi­an i stype­ndiów zagranicznych. Do dys­pozy­cji uczest­ników będą również przed­staw­iciele Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego oraz Hory­zon­tal­nego Punk­tu Kon­tak­towego, którzy podzielą się z wskazówka­mi na tem­at przy­go­towa­nia wniosków wyjaz­dowych.

 

Pro­gram spotka­nia:

13:00 – 13:15

Korzyś­ci płynące z uzyska­nia wyróżnienia HR Excel­lence in Research. Wprowadze­nie do mobil­noś­ci naukowej.

Dzi­ał Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych

13:15 – 13:25

Wys­tąpi­e­nie prof. dr hab. n.med. Jaku­ba Fich­ny (Zakład Bio­chemii UM) na tem­at wyjaz­du w ramach stype­ndi­um Full­brigh­ta i Eras­mus+

13:25 – 13:50

Jak być częś­cią świa­towej nau­ki?  Jak rozwi­jać swo­ją kari­erę za granicą i jak wspier­ać przy­jazdy zagranicznych badaczy na UMED ze środ­ków pro­gra­mu Hory­zont Europa? –  m.in. EURAXESS, JRC

Hory­zon­tal­ny Punkt Kon­tak­towy, Uni­w­er­sytet Łódz­ki

13:50–14:00

Wys­tąpi­e­nie dr n.med. Karoliny Czar­neck­iej-Chrebel­skiej (Zakład Bio­m­e­dy­cyny i Gene­ty­ki UM) na tem­at wyjaz­du finan­sowanego przez grant MSCA

14:00 – 14:40

Mobil­ność ERASMUS+ — dostęp­ne ofer­ty i konkursy dla wyjeżdża­ją­cych

Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej UM

14:40- 14:50

Wys­tąpi­e­nie dr hab. n.med. Edy­ty Borkowskiej (Zakład Gene­ty­ki Klin­icznej UM) na tem­at wyjaz­du finan­sowanego w ramach NAWA i Eras­mus+

14:50–15:30

Infor­ma­c­je o wymo­gach konkur­sowych NAWA (tbc)

15:30–15:45

Pyta­nia i odpowiedzi


OPEN ACCESS WEEK 2022 w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym

Tegoroczny tem­at OAW będzie okazją do dyskusji czy otwarta nau­ka może przy­czynić się do łagodzenia skutków kryzy­su kli­maty­cznego. Mot­to Tygod­nia „Otwar­ci na spraw­iedli­wość kli­maty­czną” ma zachę­cać do naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów i współpra­cy między ruchem kli­maty­cznym a między­nar­o­dową otwartą społecznoś­cią. Jak co roku Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne włącza się w cykl sem­i­nar­iów i warsz­tatów przy­bliża­ją­cych tę tem­atykę.

Sem­i­nar­i­um:

27 październi­ka 2022 r., 12.00–14:00

Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne, I piętro – Patio, ul. Muszyńskiego 2, Łódź.

Pro­gram:

 1. Otwar­cie – mgr inż. Witold Koza­kiewicz, Dyrek­tor Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego UM w Łodzi
 2. Blas­ki i cie­nie pub­likacji w formie Otwartego Dostępu (Open Access) – dr hab. n.med. Michał Pol­guj, Pełnomoc­nik ds. Otwartego Dostępu
 3. Otwarta nau­ka a zrównoważony rozwój – czy to się opła­ca? – mgr inż. Witold Koza­kiewicz, Dyrek­tor Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego UM w Łodzi
 4. Plan Zarządza­nia Dany­mi – Zero Waste w pro­jek­tach naukowych – Agniesz­ka Goszczyńs­ka, Starszy bib­liotekarz, Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne UM w Łodzi
 5. Pier­wsze kro­ki w Open Access – bazy, aplikac­je i narzędzia dla stu­den­tów – lic. Anna Siko­rs­ka
 6. Od wit­a­miny D do sztucznej inteligencji w medy­cynie. Pub­likowanie naukowe w UMed­ical Reports – mgr Mag­dale­na Kokosińs­ka, Starszy bib­liotekarz Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego UM w Łodzi

Webi­na­ri­um:

28 październi­ka 2022 r., 9.00 – 10.00, plat­for­ma ZOOM

Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne UM w Łodzi oraz fir­ma Else­vi­er zaprasza­ją na szkole­nie „Open Access – pub­likowanie artykułów naukowych.

Celem szkole­nia jest omówie­nie kon­cepcji otwartego dostępu (Open Access) w szer­szym kon­tekś­cie wdraża­nia otwartoś­ci w nauce (Open Sci­ence). Przed­staw­ione zostaną różne mod­ele otwartoś­ci w opar­ciu o przykłady oraz z uję­ciem aspek­tów prak­ty­cznych istot­nych dla autorów pub­likacji naukowych. W trak­cie spotka­nia zostaną porus­zone następu­jące zagad­nienia:

 • Otwarty dostęp a otwarta nau­ka
 • Mod­ele otwartego dostępu ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem Gold OA oraz Green OA
 • Otwarty dostęp na przykładzie Else­vi­er
 • Otwarty dostęp na przykładzie UMED
 • Licenc­je prawnoau­torskie w Open Access
 • Umowy trans­for­ma­cyjne. Pub­likowanie otwarte w Else­vi­er w ramach pol­skiej umowy

Pod koniec szkole­nia przewidziana jest ses­ja pytań i odpowiedzi.

Udzi­ał w szkole­niu jest bezpłat­ny, wyma­gana jest wcześniejsza rejes­trac­ja. Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją cer­ty­fikaty udzi­ału.

Prowadzą­ca: Pauli­na Milews­ka, Else­vi­er (p.milewska@elsevier.com), gość: Mag­dale­na Kokosińs­ka, CIB UM w Łodzi, UMed­ical Reports

REJESTRACJA: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/3416654811605/WN_kX7hZofzSQGibAlO7RuHFg


W grud­niu 2020 r. odbyło się spotkanie infor­ma­cyjne inic­jaty­wy HR Excel­lence in Research, które otworzyła prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Nau­ki i Współpra­cy Między­nar­o­dowej. Następ­nie kierown­i­cy wybranych jed­nos­tek (Biu­ra Kadr, Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego, Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju) omówili dzi­ała­nia wdrożonych w ramach real­iza­cji uczel­ni­anej strate­gii HR dla naukow­ców i zapowiedzieli plany na najbliższy rok. Spotkanie, w którym uczest­niczyli członkowie Komite­tu Steru­jącego, pra­cown­i­cy i dok­toran­ci było okazją do dyskusji na tem­at planów i pri­o­ry­tetów oraz planowanej na kole­jny rok ewalu­acji.
Wydarze­nie odbyło się w for­mule zdal­nej.

Agen­da spotka­nia

Relac­ja ze spotka­nia dostęp­na jest w poniższym linku:

 


 

Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki wraz z part­nera­mi pro­jek­tu H2020 ACT orga­nizu­je w dni­ach 11–12 lutego 2021 roku kon­fer­encję wirtu­al­ną doty­czą­ca równoś­ci płci w nauce.

Celem tej kon­fer­encji jest przed­staw­ie­nie wkładu pro­jek­tu H2020 ACT w rozwój równoś­ci płci w bada­ni­ach i innowac­jach w UE. Pode­jś­cie opra­cow­ane przez ACT opiera się na kon­cepcji budowa­nia społecznoś­ci prak­tyków (CoP- Com­mu­ni­ties of Prac­tice). ACT stworzył, opra­cow­ał i wspier­ał osiem CoP, a także szereg narzędzi poma­ga­ją­cych CoP dzi­ałać na poziomie insty­tucjon­al­nym, międzyin­sty­tucjon­al­nym i ogól­noeu­rope­jskim, a także rozwi­jać najlep­sze prak­ty­ki w zakre­sie równoś­ci płci w bada­ni­ach i innowacji.

Oczeki­wanym rezul­tatem kon­fer­encji będą zalece­nia dla Komisji Europe­jskiej, aby przyjęła CoP jako prak­ty­czny mech­a­nizm wspiera­nia równoś­ci płci w bada­ni­ach i innowacji, zwłaszcza poprzez pro­jek­ty i pro­gramy Hori­zon Europe, takie jak HRS4R.

Kon­sor­cjum ACT zaprasza na kon­fer­encję lid­erów nau­ki i innowacji, decy­den­tów, badaczy i prak­tyków gotowych do współpra­cy i współt­worzenia równoś­ci płci w bada­ni­ach naukowych i innowac­jach, chcą­cych się dowiedzieć jak wypeł­ni­ać mis­ję UE doty­czącą równoś­ci płci w bada­ni­ach i innowac­jach.

Agen­da wydarzenia oraz rejes­trac­ja zna­j­du­ją się na stron­ie: https://www.act-on-gender.eu/act-events/2nd-act-international-synergy-conference

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP