HRS4R

Strona główna » HRS4R » Analiza wewnętrzna

Analiza wewnętrzna

Pier­wszym etapem anal­izy wewnętrznej było przeprowadze­nie anon­i­mowej anki­ety wśród pra­cown­ików naukowych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (od listopa­da 2017 r. do sty­cz­nia 2018 r.). Uzyskane wyni­ki posłużyły do porów­nanie stosowanych w uczel­ni prak­tyk i pro­ce­dur z zapisa­mi Europe­jskiej Kar­ty Naukow­ca oraz Kodek­su postępowa­nia przy rekru­tacji pra­cown­ików naukowych. Stały się one również punk­tem wyjś­cia do anal­izy sytu­acji pra­cown­ików naukowych oraz opty­mal­iza­cji dzi­ałań real­i­zowanych przez UM (zebranych w Action Plan).

Poniżej prezen­tu­je­my raport z wyników anki­et przy­go­towany przez dr Izabelę Żakowską z Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej i Społecznoś­ci Lokalnych.

Badanie 2021

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP