Aktualności

Kolejna edycja EIT Awarness Day w Warszawie


25 wrześ­nia 2018 r., w Warsza­w­ie, odbyła kole­j­na edy­c­ja EIT Awar­ness Day zor­ga­ni­zowana przez Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy Pro­gramów Badaw­czych UE oraz  Europe­js­ki Insty­tut Tech­nologii (EIT) w Budapesz­cie. Uczest­ni­cy kon­fer­encji mieli okazją dowiedzieć się więcej na tem­at bieżącej  dzi­ałal­noś­ci EIT w Polsce i w Europie, a także podysku­tować o możli­woś­ci­ach współpra­cy pomiędzy  pod­mio­ta­mi zarówno z Pol­s­ki jak i Europy w obszarze badań, biz­ne­su i edukacji.

Wydarze­nie poświę­cone było również pro­mocji unikalnego mod­elu innowacji, na którym opier­a­ją się part­nerst­wa EIT inte­gru­jące czołowe uni­w­er­syte­ty, lab­o­ra­to­ria badaw­cze i firmy, w ramach tzw. trójką­ta wiedzy. Inno­va­tion Com­mu­ni­ties, funkcjonu­jące pod szyl­dem EIT, wspier­a­ją przed­siębior­ców i innowa­torów we wprowadza­niu pomysłów na rynek, poma­ga­ją stu­den­tom stać się przed­siębior­ca­mi i, co najważniejsze, skutecznie kreu­ją innowac­je.

Udzi­ał w warsza­wskiej kon­fer­encji wzięli: Mar­tin Kern – EIT Inter­im Direc­tor; Piotr Dard­z­ińs­ki – sekre­tarz stanu, Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego; Beat­rice Boots, Direc­tor, EU STEAM Coali­tion oraz  Zyg­munt Krasińs­ki, dyrek­tor KPK PB UE.

W jed­nym z pan­elów dyskusyjnych poświę­conych temu, w jaki sposób społeczność EIT może zwięk­szać potenc­jał innowa­cyjny w Polsce udzi­ał wzięła prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą UM w Łodzi, członek Rady Nad­zor­czej EIT Health.

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się mate­ri­ałem na tem­at dzi­ałal­noś­ci EIT w Polsce.

  • Opublikowano: 25 września 2018
Podziel się na:
Przeczytaj również
Aktualności konsorcjum EIT Health
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jako Part­ner Kon­sor­cjum EIT Health jest akty­wnym […]
3 konkursy EIT Health dla innowatorów, firm oraz start-upów
InnoS­tars Award 2017 – konkurs na innowac­je na wczes­nym etapie roz­wo­ju Do pozyska­nia 37 […]
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP