Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Akty prawne zewnętrzne

 1. Ustawa z dnia 31 sty­cz­nia 2019 r. o zmi­an­ie ustawy — Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa z 20 lip­ca 2018 r. Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce
 3. Ustawa z 3 lip­ca 2018 r. Przepisy wprowadza­jące ustawę Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce
 4. Ustawa z dnia 2 grud­nia 2016 r. o zmi­an­ie ustawy — Pra­wo o szkol­nictwie wyższym oraz niek­tórych innych ustaw
 5. Ustawa z dnia 23 czer­w­ca 2016 r. o zmi­an­ie ustawy – Pra­wo o szkol­nictwie wyższym oraz niek­tórych innych ustaw
 6. Ustawa z dnia 27 lip­ca 2005 r. Pra­wo o szkol­nictwie wyższym
 7. Ustawa o zin­te­growanym sys­temie kwal­i­fikacji
 8. Roz­porządze­nie MNiSW z 26 lip­ca 2019r. w spraw­ie stan­dard­ów ksz­tałce­nia przy­go­towu­jącego do wykony­wa­nia zawodu lekarza, lekarza den­tysty, far­ma­ceu­ty, pielęg­niar­ki, położnej, diag­nos­ty lab­o­ra­to­ryjnego, fizjoter­apeu­ty i ratown­i­ka medy­cznego
 9. Roz­porządze­nie Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z dnia 14 listopa­da 2018r. w spraw­ie charak­terystyk drugiego stop­nia efek­tów uczenia się dla kwal­i­fikacji na poziomach 6–8 Pol­skiej ramy Kwal­i­fikacji
 10. Roz­porządze­nie Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z 27 wrześ­nia 2018r. w spraw­ie studiów
  10a. Roz­porządze­nie Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z dnia 16 kwiet­nia 2019 r. zmieni­a­jące roz­porządze­nie w spraw­ie studiów
  10b. Roz­porządze­nie Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z dnia 6 sierp­nia 2019 r. zmieni­a­jące roz­porządze­nie w spraw­ie studiów
 11. Roz­porządze­nie Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z 20 wrześ­nia 2018r. w spraw­ie dziedzin nau­ki i dyscy­plin naukowych oraz dyscy­plin artysty­cznych
 12. Roz­porządze­nie Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z 12 wrześ­nia 2018r. w spraw­ie kry­ter­iów oce­ny pro­gramowej
 13. Roz­porządze­nie Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej z dnia 3 sierp­nia 2016 r. w spraw­ie zakre­su infor­ma­cji gro­mad­zonych w Zin­te­growanym Rejestrze Kwal­i­fikacji o kwal­i­fikac­jach nadawanych po ukończe­niu studiów pody­plo­mowych
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP