Uczelniany System ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Cele i zadania UZZJK

Cele Uczelnianego Zespołu:

  1. Doskonalenie kształcenia oferowanego studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  2. Wspomaganie polityki kadrowej;
  3. Kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości;
  4. Motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości kształcenia i samokształcenia;
  5. Informowanie Rektora o działalności dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i osiąganych efektach kształcenia;
  6. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  7. Tworzenie podstaw do osiągania  wysokiej pozycji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w skali krajowej i międzynarodowej.

Zadania Uczelnianego Zespołu:

  1. Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia  w UM w Łodzi. W tym celu Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia opracowuje i przedstawia Rektorowi UM w Łodzi wnioski i propozycje dotyczące:
    • polityki oraz procedur zapewnienia jakości w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
    • zasad zatwierdzania, monitorowania oraz okresowego przeglądu programów nauczania oraz ich efektów,
    • sposobów  oceniania studentów i doktorantów,
    • zasad zapewnienia jakości i rozwoju kadry dydaktycznej,
    • zasad monitorowania oraz okresowego przeglądu zasobów do kształcenia oraz środków wsparcia dla studentów i doktorantów,
    • zasad działania systemów informatycznych oraz gromadzenia i wykorzystania informacji dotyczących kształcenia w UM w Łodzi,
    • zasad publikowania informacji na temat kształcenia w UM w Łodzi.
  2. Ustala harmonogram podejmowania działań w obszarach wymienionych powyżej.
  3. Opracowuje formularz sprawozdań z oceny własnej dla Wydziałów UM w Łodzi.
  4. Dokonuje analizy sprawozdań z oceny własnej Wydziałów i przedstawia Rektorowi sprawozdanie na temat jakości kształcenia w UM w Łodzi.
  5. Analizuje przepisy prawne dotyczące jakości kształcenia obowiązujące i projektowane w krajach Unii Europejskiej.
  6. Przedstawia Rektorowi UM w Łodzi wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia w UM w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!