Współpraca akademicka

Strona główna » Współpraca » Współpraca akademicka » CoreLab – Centralne Laboratorium

CoreLab — Centralne Laboratorium

Cen­tralne Lab­o­ra­to­ri­um Naukowe CLN (Core­Lab) stanowi lab­o­ra­to­ri­um typu core facil­i­ty, którego dzi­ałal­ność opar­ta jest na świad­cze­niu usług z wyko­rzys­taniem spec­jal­isty­cznej infra­struk­tu­ry badaw­czej, z zachowaniem najwyższych stan­dard­ów real­iza­cji badań, przez wysoko wyk­wal­i­fikowanych pra­cown­ików naukowych.

Usłu­gi związane z dzi­ałal­noś­cią Core­Lab obe­j­mu­ją:

  • świad­cze­nie usług w ramach posi­adanej infra­struk­tu­ry badaw­czej,
  • kon­sul­tac­je i pomoc w zakre­sie planowa­nia oraz pro­jek­towa­nia ekspery­men­tów,
  • anal­izę, wiz­ual­iza­cję oraz inter­pre­tację otrzy­manych wyników,
  • doradzt­wo naukowe w pro­ce­sie przy­go­towywa­nia aplikacji grantowych.

Od pon­ad 10 lat umożli­wiamy real­iza­cję pro­jek­tów naukowo-badaw­czych z dziedziny biologii moleku­larnej, genomi­ki i pro­teomi­ki.

Więcej infor­ma­cji: http://corelab.umed.pl/

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP