UMED odpowiedzialny społecznie

Akcje społeczne

Zostań Bohaterem Szpiku – aka­demic­ka akc­ja pro­mu­ją­ca ideę daw­st­wa szpiku
Główny­mi orga­ni­za­tora­mi akcji jest Łódz­ki Ośrodek Daw­ców Szpiku oraz łódzkie uczel­nie pub­liczne, w tym Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi. W pier­wszej edy­cji akcji udzi­ał wzięło sześć łódz­kich uczel­ni wyższych (w sum­ie 16 punk­tów medy­cznych), w których moż­na było odd­ać próbkę krwi. Wszyscy niezde­cy­dowani mogli na miejs­cu poroz­maw­iać z eksper­ta­mi z łódzkiego Ośrod­ka Daw­ców Szpiku.

Rak krwi to niezwyk­le cięż­ka choro­ba, która daje chore­mu niewiele szans na przeży­cie. Co 10 min­ut odbiera komuś życie, a w Polsce co godz­inę ktoś słyszy, że ma białaczkę. Dla wielu z tych osób jedyną szan­są na wylecze­nie jest przeszczep zdrowych komórek krwiotwór­czych. Nieste­ty, wciąż co dru­ga cho­ra oso­ba nie zna­j­du­je daw­cy.

Na świecie swój szpik odd­ało już około dziesię­ciu tysię­cy daw­ców niespokrewnionych i kilka­dziesiąt tysię­cy daw­ców rodzin­nych. Jed­nak w prak­tyce tylko 30% chorych zna­j­du­je daw­ców wśród rodziny, aż 70 % chorych zdanych jest na znalezie­nie daw­cy w Rejestrze Daw­ców Niespokrewnionych. Praw­dopodobieńst­wo znalezienia daw­cy niespokrewnionego, jest małe. Zgro­madze­nie jak najwięk­szej puli potenc­jal­nych daw­ców zwięk­sza szan­sę na ura­towanie życia nieuleczal­nie chorym ludziom.

Dodatkowe infor­ma­c­je i aktu­al­ny har­mono­gram akcji: www.bohaterszpiku.uni.lodz.pl

 

Zdrowy Uśmiech w 2 min­u­ty
Akc­ja pro­fi­lak­ty­cz­na „Zdrowy Uśmiech w 2 min­u­ty” prowad­zona przez lek. Pawła Muszyńskiego (absol­wen­ta Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi) w part­nerst­wie z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi ma na celu poprawę świado­moś­ci zdrowot­nej społeczeńst­wa poprzez pro­mocję praw­idłowych schematów postępowa­nia w pro­fi­lak­tyce higieny jamy ust­nej. Pomysł na akcję zrodz­ił się z powodu częstego braku pod­sta­wowej wiedzy oraz dużych zanied­bań , szczegól­nie małych pac­jen­tów, którzy nie zda­ją sobie sprawy z kon­sek­wencji nieod­powied­niej higieny jamy ust­nej. Na stron­ie akcji zna­j­du­je się dużo cen­nych wskazówek oraz porad, choć­by jak ważne jest nitkowanie zębów oraz lista szkół i przed­szkoli, które odwiedzil­iśmy.

www.zdrowyusmiech.edu.pl

 

Wam­piri­a­da
Od pon­ad 10 lat Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wspiera akcję stu­denck­iego hon­orowego krwio­daw­st­wa — Wam­piri­a­da. Dwa razy w roku na tere­nie naszej Uczel­ni zor­ga­ni­zowane są punk­ty krwio­daw­st­wa, w których zarówno stu­den­ci, jak i pra­cown­i­cy mogą odd­ać krew, a także zare­je­strować się w bazie daw­ców szpiku.

Wam­piri­a­da to cyk­liczny pro­jekt Nieza­leżnego Zrzeszenia Stu­den­tów orga­ni­zowany przy współpra­cy z Region­al­ny­mi Cen­tra­mi Krwio­daw­st­wa i Krwiolecznict­wa oraz Łódzkiego Ośrod­ka Daw­ców Szpiku.

Głównym celem Wam­piri­ady jest uświadami­an­ie innym, jak wiele mogą zro­bić dla drugiego człowieka poprzez odd­anie krwi czy szpiku kost­nego. Akc­ja zakła­da nie tylko zebranie jak najwięk­szej iloś­ci krwi, lecz także pro­mowanie sze­roko pojętej idei dobroczyn­noś­ci i zdrowego try­bu życia. Orga­ni­za­torzy przekonu­ją, że poprzez hon­orowe krwio­daw­st­wo odd­a­je­my coś, co nic nas nie kosz­tu­je, a dla bior­cy może być bez­cen­nym darem życia.

www.wampiriada.pl

 

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP