Spółka UMED

Parkingi

Parkingi

Aktu­al­ny Reg­u­lamin Parkingu Niestrzeżonego obow­iązu­ją­cy do dnia 17.08.2022r.

Ofer­u­je­my możli­wość wyna­j­mu miejs­ca parkingowego na ogrod­zonym, mon­i­torowanym tere­nie.

Miej pewność, że zawsze będziesz miał gdzie zaparkować swój samochód – wyna­jmij u nas miejsce parkingowe.

Na jed­nej kar­cie możesz mieć dostęp do 5 park­ingów w Łodzi:

Jeżeli jesteś pra­cown­ikiem UM w Łodzi, pra­cown­ikiem szpi­ta­la klin­icznego UM w Łodzi, stu­den­tem UM w Łodzi. Możesz sko­rzys­tać z pref­er­en­cyjnych warunk­ów wyna­j­mu.

Dla stałych klien­tów Sklep Inter­ne­towy.

Korzys­taj z możli­woś­ci zdal­nego przedłuża­nia abona­men­tów na kole­jny okres, od dnia zapłaty w Sklepie Inter­ne­towym dostęp­nym przez 24h /7dni.

Aby akty­wować usługę należy skon­tak­tować się z Biurem Obsłu­gi Klien­ta (BOK) drogą elek­tron­iczną pod adresem: parking@umed.pl poda­jąc adres e‑mali, który zostanie przyp­isany do Państ­wa kon­ta.

Przed założe­niem kon­ta poprosimy Państ­wa o podanie adresu mailowego, na który będziemy mogli przesłać Państ­wu instrukcję użytkowa­nia z niezbęd­ny­mi wskazówka­mi w zakre­sie logowa­nia do kon­ta oraz jak korzys­tać z funkcjon­al­noś­ci przedłuża­nia abona­men­tu przez stronę inter­ne­tową

Zachę­camy Państ­wa do real­iza­cji pier­wszego zakupu w dni robocze od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 10:00–16:00.

W przy­pad­ku pytań nasi pra­cown­i­cy udzielą wspar­cia pod numerem tele­fonu: 535  740  140.

Dla Two­jej wygody udostęp­ni­amy również:

  • Ekokartę:  dodatkową funkcjon­al­ność kar­ty pra­cown­iczej, którą moż­na wyko­rzys­tać jako bilet parkingowy bez koniecznoś­ci drukowa­nia odręb­ne­go bile­tu. Jeżeli jesteś pra­cown­ikiem, możesz użyć swo­jej kar­ty pra­cown­iczej jako nośni­ka infor­ma­cji również przy płat­noś­ci­ach za park­ing. Wystar­czy przyłożyć kartę pra­cown­iczą do czyt­ni­ka zna­j­du­jącego się przy wjeździe i przy kasie przed wyjaz­dem. Jeżeli nie masz jeszcze abona­men­tu to Two­ja kar­ta pra­cown­icza poz­woli nal­iczyć opłatę na dowol­nym naszym parkingu.
  • NEDAP (Kartę dalekiego zasięgu): dodatkową funkcjon­al­ność dostęp­ną na kam­pusie CKD, dzię­ki której możesz swo­bod­nie wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu bez otwiera­nia okna. Wystar­czy jed­no­ra­zowo zakupić kartę NEDAP (bez dodatkowego pod­niesienia ceny stałego abona­men­tu dla klien­ta), zamon­towane przy wyjeździe ante­ny rozpoz­na­ją Cię jako użytkown­i­ka kar­ty i otworzą szla­ban dla Two­jego samo­chodu (jed­no­ra­zowa opła­ta za dodatkową kartę: 100 PLN, dostęp­ne w BOK CKD).
  • Paki­ety sesyjne – W okre­sie sesji egza­m­i­na­cyjnych dla pier­wszych 50 Pro­fe­sorów, posi­ada­ją­cych ważny abona­mentem pra­cown­iczy na 1 park­ing — ofer­u­je­my rozsz­erze­nie abona­men­tu na wszys­tkie parkin­gi UMED, bez dodatkowych opłat.

Aby sko­rzys­tać z ofer­ty należy skon­tak­tować się z Biurem Obsłu­gi Klien­ta (BOK) drogą elek­tron­iczną pod adresem: parking@umed.pl, poda­jąc nr kar­ty parkingowej.

Biuro Hallera (Plac Hallera 1) Prowadź»>
Poniedzi­ał­ki, środy, piąt­ki: 08:00–12:00
Wtor­ki, czwart­ki: 13:00–16:00

BOK na CKD ul. Pomors­ka 251 w Łodzi, budynek C7 Prowadź»>
Poniedzi­ał­ki — piąt­ki: 08:00–18:00

BOK Tele­fon­icznie (dedykowany pra­cown­ik obsłu­gi tele­fon­icznej)
Poniedziałek–piątek: 08:00–18:00

BOK kore­spon­denc­je (e‑mail)
Poniedziałek–piątek: 08:00–18:00

Pra­cown­ik Terenowy BOK (na kam­pusie CKD udziela oso­biś­cie wspar­cia)
Poniedziałek–piątek: 07:00–16:00

Kon­takt: Biuro Park­ingów
tel.: +48 535 740 140
@: parking@umed.pl

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP