Współpraca z biznesem

Fundacja FUMED

Celem Fun­dacji jest orga­ni­za­cyjne, rzec­zowe i finan­sowe wspieranie dzi­ałal­noś­ci i roz­wo­ju Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Orga­nizu­je­my m.in: kon­fer­enc­je, zjazdy, sym­poz­ja, szkole­nia bale abso­lu­to­ryjne, imprezy okolicznoś­ciowe. W swo­jej ofer­cie zapew­ni­amy: aule i sale dydak­ty­czne wyposażone w nowoczes­ny sprzęt mul­ti­me­di­al­ny, opra­cow­anie pro­gra­mu kon­fer­encji, kom­plek­sową orga­ni­za­c­je kon­fer­encji i zjazdów oraz even­tów, w tym m.in.: rez­erwację miejsc nocle­gowych, cater­ing i wyży­wie­nie dla uczest­ników, trans­port, pro­jekt i druk mate­ri­ałów kon­fer­en­cyjnych, pro­dukcję mate­ri­ałów reklam­owych, obsługę logisty­czną, hostessy, pro­mocję wydarzenia, orga­ni­za­cję imprez towarzyszą­cych.

Więcej infor­ma­cji: www.fumed.pl

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP