Spółka UMED

Działalność spółki

Aktem notar­i­al­nym z dnia 04 mar­ca 2010r. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, dzi­ała­jąc w opar­ciu o art. 86a Ustawy z dnia 27 lip­ca 2005r. Pra­wo o szkol­nictwie wyższym zaw­iązał spółkę celową.

Celem spół­ki jest wspieranie pro­cesów trans­feru innowacji w drodze budowa­nia skutecznej współpra­cy między Uczel­nią a Biz­ne­sem.

Pon­ad­to spół­ka świad­czy usłu­gi m.in. o charak­terze wdroże­niowym, kon­cep­cyjnym i badaw­czym oraz prace roz­wo­jowe w dziedz­i­nach nauk o życiu (live sci­ence).

Spół­ka jest kluc­zowym ele­mentem budowa­nia ekosys­te­mu innowacji wokół Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, co wyraża się w kre­owa­niu spółek odpryskowych typu spin-off i spin-out, oraz angażowa­niu się w przed­sięwz­ię­cia gospo­dar­cze wyko­rzys­tu­jące lub zbieżne z osiąg­nię­ci­a­mi Uczel­ni.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP