Współpraca z biznesem

Strona główna » Współpraca » Współpraca z biznesem » Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii to pro­mo­tor korzyś­ci płyną­cych ze współpra­cy nau­ki z biz­ne­sem w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Naszym zadaniem jest wyko­rzys­tanie potenc­jału intelek­tu­al­nego oraz trans­fer wiedzy i tech­nologii wywodzą­cych się z UM w Łodzi, poprzez budowanie i utrzymy­wanie stałych relacji ze środowiskiem gospo­dar­czym.

Cen­trum zapew­nia ochronę włas­noś­ci intelek­tu­al­nej, obsługę sprzedaży praw do wynalazków, udzielanie licencji na tech­nolo­gie, tworze­nie spółek spin-off oraz spin-out. Poprzez Komisję ds. Włas­noś­ci Intelek­tu­al­nej udzielamy opinii w sprawach związanych z ochroną, innowa­cyjnoś­cią i komer­c­jal­iza­cją dóbr intelek­tu­al­nych. Zapew­ni­amy obsługę Rzeczni­ka Paten­towego.

Dys­ponu­je­my Sekcją ds. Badań Klin­icznych, której zadaniem jest nad­zorowanie i mon­i­torowanie badań klin­icznych real­i­zowanych przez Uczel­nię. Doradza­my w zakre­sie uzyski­wa­nia zgód i poz­woleń na ich prowadze­nie oraz pomagamy w sporządza­niu wniosków pro­jek­towych. A co najważniejsze inicju­je­my współpracę w zakre­sie badań klin­icznych.

Kojarzymy przed­siębior­ców z naukow­ca­mi UM w Łodzi, tak abyśmy mogli wspól­nie i z sukce­sa­mi real­i­zować pro­jek­ty badaw­cze i wdroże­niowe.

Więcej infor­ma­cji na ciit.umed.pl

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP