UMED odpowiedzialny społecznie

Licea patronackie

Pro­gram Liceów Patronac­kich Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zainicjowano w 2009 roku, kiedy to porozu­mienia o współpra­cy z uczel­nią pod­pisały trzy łódzkie licea: I LO, XXVI LO oraz XXIII LO. Inic­jaty­wa miała na celu stworze­nie pomostu pomiędzy uczel­nią oraz szkoła­mi pon­adg­im­naz­jal­ny­mi, zapoz­nanie liceal­istów z ofer­tą eduka­cyjną UM w Łodzi oraz umożli­wie­nie im udzi­ału w intere­su­ją­cych zaję­ci­ach i warsz­tat­ach.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP