Relacje z wyjazdów studentów — STUDIA

Mediolan

Uczel­nia przyj­mu­ją­ca: Human­i­tas Uni­ver­si­ty, Medi­olan

Okres trwa­nia mobil­noś­ci: 1 rok (Karoli­na — V rok Wydzi­ał Lekars­ki), 6 miesię­cy (Dag­mara — VI rok Wydzi­ał Lekars­ki)

Human­i­tas Uni­ver­si­ty jest pry­wat­ną uczel­nią medy­czną założoną w 2014 roku zna­j­du­jącą się w Roz­zano na  obrzeżach Medi­olanu. Na tere­nie cam­pusu zna­j­du­je się budynek uczel­ni (gdzie odby­wa­ją się wykłady) oraz trzy budyn­ki szpi­talne.

Poniżej spróbu­je­my opisać najważniejsze zagad­nienia dla tych którzy planu­ją tam swój wyjazd:

MIESZKANIE: poszuki­wa­nia poko­ju najlepiej rozpocząć ok. 2 miesiące przed, pole­camy strony takie jak uni­places, spota­home, dove­vi­vo oraz wszelkie strony face­bookowe ( tak znalazłyśmy nasze poko­je). Koszt poko­ju jed­noosobowego to 500/600 euro. Najlep­sza lokaliza­c­ja: przy zielonej linii metra. W trosce o wasze życie towarzyskie oso­biś­cie nie pole­camy mieszkać w Roz­zano albo blisko uni­w­er­syte­tu bo jest to dość daleko od cen­trum, szczegól­nie wiec­zorem gdy ruch komu­nikacji miejskiej jest znacznie ogranic­zony.

DOJAZD: z cen­trum mias­ta zaj­mu­je ok 40 min. Najpierw zieloną lin­ią metra do Abi­ate­gras­so następ­nie auto­busem 230 bądź auto­busem Human­i­ta­su. Pier­wszy jest w cenie kar­ty miejskiej a uczel­ni­any kosz­tu­je 6 euro tygod­niowo.

Koszt kar­ty miejskiej to ok 45 euro miesięcznie.

ZAJĘCIA: Jeśli chodzi o kluc­zowe infor­ma­c­je to: wykłady są prowad­zone w języku ang­iel­skim, by być dopuszc­zonym do egza­minu trze­ba mieć 75% obec­noś­ci na wykładach. Jeśli chodzi o zaję­cia klin­iczne to każdy stu­dent ma swo­jego asys­ten­ta. By zal­iczyć przed­miot należy zdać z niego egza­min, nie jest możli­we zal­icze­nie bez oce­ny.

Cały cam­pus i budyn­ki szpi­tali są nowe i wyposażone w najwyższej klasy sprzęt. Przy­go­tu­j­cie się, że będziecie tam spędzać więk­szość swo­jego cza­su, ale warto – na co dzień będziecie mieć zaję­cia z jed­ny­mi z najsławniejszych spec­jal­istów w Europie i moż­na się na prawdę wiele nauczyć. Asys­tencji są bard­zo mili, dużo tłu­maczą i jest to prak­ty­czne nauczanie indy­wid­u­alne.

Medi­olan ofer­u­je mnóst­wo atrakcji. Mias­to samo w sobie jest piękne do tego pyszne jedze­nie i cały wach­larz rozry­wek. Z pewnoś­cią nie będziecie się nudz­ić.

Przy Uni­w­er­syte­cie w Medi­olanie (Uni­ver­si­ta degli Stu­di di Milano) prężnie dzi­ała sto­warzysze­nie Eras­musa — ESN Statale, warto się zapisać i wyro­bić sobie kartę Eras­musa (dzię­ki niej macie 20% zniż­ki na loty z Rayan Air).

Bard­zo pole­camy wyjazd na stu­dia do Human­i­tas Uni­ver­si­ty.

Poz­draw­iamy
Karoli­na i Dag­mara

Uczel­nia przyj­mu­ją­ca: Uni­ver­si­ta degli Stu­di di Milano

„Medi­olan — wielu osobom kojarzy się jedynie z modą. Prze­stronne pasaże hand­lowe, cen­tra biz­ne­sowe i czuwa­ją­ca nad miastem ogrom­na Kat­e­dra — Duo­mo. My jed­nak odkryłyśmy w tym mieś­cie o wiele więcej. Znalazłyśmy swo­je zaciszne miejs­ca, poz­nawal­iśmy uro­ki prawdzi­wych Włoch i rozwi­jałyśmy naszą wiedzę z zakre­su medy­cyny i stom­a­tologii w zlokali­zowanych na obrzeżach mias­ta cen­tra­ch naukowych.

Medi­olan zal­iczany jest do czterech najprężniej rozwi­ja­ją­cych się miast europe­js­kich tzw. „Four Motors of Europe”. Cała metropo­lia wraz z przyległy­mi miasteczka­mi liczy 5,3 mil­iona mieszkańców, a w mieś­cie dzi­ała 7 uni­w­er­sytetów.

Co naszym zdaniem warto odwiedz­ić w Medi­olanie?

Stoli­ca północ­nych Włoch jest domem dla najwięk­szej iloś­ci prac włoskiego geniusza Leonar­da da Vin­ci — obok słyn­nej „Ostat­niej Wiecz­erzy” w mieś­cie moż­na podzi­wiać także inne obrazy mis­trza i bogaty zbiór jego szkiców zebrany w Pina­cotece Ambrosiana. Innym ciekawym miejscem dla miłośników sztu­ki jest Gal­le­ria d’Arte Mod­er­na z cyk­licznie zmieni­a­ją­cy­mi się wys­tawa­mi i pięknym przyległym do niej parkiem Indro Mon­tanel­li.

Prawdzi­wą przy­jem­noś­cią jest też zwykły spac­er po mieś­cie. Na uli­cach Brery moż­na poczuć się jak w małym włoskim miasteczku. Warto tez z Piaz­za Duo­mo udać się via Dante do Castel­lo Sforzesco albo via Man­zoni w kierunku Quadri­latero del­la Moda.

Czy mieszkanie w takim mieś­cie ma swo­je wady? Zapewne jed­ną z nich jest to, że dostanie się z jed­nego miejs­ca w inne może zająć dużo cza­su, mimo że metro dzi­ała bez zarzu­tu — odległoś­ci są po pros­tu duże!

Decy­du­jąc się na stu­dia w Medi­olanie nie zdawałyśmy sobie sprawy w jaki pięknym mieś­cie przyjdzie nam stu­diować. Już sam budynek UNIMI robi wraże­nie, gdyż mieś­ci się on w dawnym szpi­talu — Ospedale dei Poveri, od pier­wszego kroku moż­na poczuć kli­mat tego miejs­ca. Dookoła oczy­wiś­cie kaw­iarnie i małe kna­jp­ki przepełnione stu­den­ta­mi i nauczy­ciela­mi. Gwar rozmów nie tylko w języku włoskim, bo prze­cież UNIMI to uczel­nia przyj­mu­ją­ca stu­den­tów ze wszys­t­kich stron świa­ta i studi­u­ją­cych każdy kierunek począwszy od medy­cyny po ekonomię a skończy­wszy na praw­ie. Ta ilość stu­den­tów czy kierunk­ów wcale nie ujmu­je jakoś­ci tej uczel­ni. Wykłady czy zaję­cia prak­ty­czne umożli­wia­ją rozwój i posz­erzanie wiedzy. Mimo cza­su trwa­nia wykładów, aż 4 godziny, są one prowad­zone na wysokim poziomie i na tyle ciekaw­ie, że pozwala­ją one jed­nocześnie na naukę języ­ka włoskiego jak i przy­go­towanie się do egza­m­inów.

Jeśli chodzi o kierunek lekarsko — den­tysty­czny początkowo wyzwaniem było radze­nie sobie na klinikach, ponieważ stu­den­ci mają tu więk­szą swo­bodę pra­cy i pode­j­mowa­nia decyzji co do leczenia pac­jen­ta, do tego posługi­wanie się obcym językiem. Jed­nak odrobi­na chę­ci i pomoc stu­den­tów poz­woliły mi na zaadop­towanie się i zdoby­wanie prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci, które uważam za niezwyk­le istotne w swoim przyszłym zawodzie.

Podob­ny­mi przeży­ci­a­mi moż­na podzielić się po roku stu­diowa­nia na kierunku lekarskim. Przytłacza trochę ogrom­na ilość zajęć prak­ty­cznych i konieczność zor­ga­ni­zowa­nia sobie indy­wid­u­al­nie planu i dopa­sowa­nia wszys­t­kich akty­wnoś­ci. Ogrom­nym plusem jest nato­mi­ast to, że zaję­cia klin­iczne częs­to prowad­zone są tylko dla dwóch-trzech stu­den­tów.

Oczy­wiś­cie Eras­mus to nie tylko nau­ka i zaję­cia, to też poz­nawanie nowych ludzi i zdoby­wanie nowych przy­jaciół. ESN Milano Statale to gru­pa stu­den­tów poświę­ca­ją­cych swój czas zupełnie chary­taty­wnie, aby zor­ga­ni­zować wsze­lakie wydarzenia dla przy­jezd­nych i nie tylko. Aper­i­ti­va, wyciecz­ki po Włoszech, czy samym Medi­olanie, Inter­na­tion­al din­ner i wiele innych, to wszys­tko ułatwiało w zin­te­growa­niu się i naw­iązy­wa­niu nowych zna­jo­moś­ci, a jed­nocześnie poz­nawa­niu nowych kul­tur. Jed­no­myśl­nie stwierdza­my, że tylko poprzez roz­mowę z drugą osobą moż­na nauczyć się per­fek­cyjnie języ­ka obcego. Ten wyjazd właśnie to nam dał: naukę, nowy język obcy, doświad­cze­nie, przy­gody i przy­jaźnie, które mamy nadzieję, że przetr­wa­ją pomi­mo dzielą­cych kilo­metrów.”

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP