Relacje z wyjazdów studentów — STUDIA

Walencja

Spra­woz­danie z wyjaz­du na stu­dia w roku aka­demickim 2017/2018

„Zacznę od tego, że pole­cam wyjazd na dwa semes­try, a najlepiej też w trak­cie załatwie­nie sobie prak­tyk waka­cyjnych, najczęś­ciej jest tak, że boimy się ryzy­ka, zda­je­my sobie sprawę z potenc­jal­nych prob­lemów, ale później przy­chodzi zado­mowie­nie w nowym miejs­cu i chce­my, aby te chwile trwały jak najdłużej 😀 Valen­cia to duże, tęt­niące życiem mias­to, które jed­nak nie jest zatłoc­zone, a tem­po życia jest bard­zo spoko­jne. Jeżeli chodzi o poszuki­wanie miejs­ca zamieszka­nia, to z reguły stu­den­ci mieszka­ją w mieszka­ni­ach kilkupoko­jowych albo z Hisz­pana­mi, albo z inny­mi Eras­musa­mi, a śred­nio cena za pokój w mieszka­niu współdzielonym oscy­lu­je wokół 220–300 euro w najbardziej dla stu­den­tów atrak­cyjnych dziel­ni­cach, tj. Ben­i­maclet i Ruzafa. Warto szukać mieszka­nia na tem­aty­cznych gru­pach na face­booku, np. „ALQUILER PISOS VALENCIA” lub na gru­pach dla Eras­musów w Walencji, ale ist­nieją też różne agenc­je wyna­j­mu­jące mieszka­nia, z który­mi jed­nak nie miałam sty­cznoś­ci.

Jeśli chodzi o uczel­nię, to kluc­zowe jest zdoby­cie apuntes- jest to rodzaj skryp­tu do każdego przed­mio­tu- wykłady (które są udostęp­ni­ane przez pro­fe­sorów na aula vir­tu­al) z dopiska­mi z wykładów i sem­i­nar­iów, pod­sta­wowe źródło, z którego każdy uczy się do egza­minu, w zupełnoś­ci wystar­cza­jące do zda­nia na wysok­ie oce­ny. W moim roczniku nie funkcjonowała żad­na wspól­na gru­pa na face­booku, na której dzielono się mate­ri­ała­mi, ani też wspól­ny dysk, każdy miał na swoim dysku apuntes i trze­ba po pros­tu poprosić Hisz­panów, aby zgrali je nam na pen­drive’a. Niek­tóre apuntes są też do kupi­enia w ksero na wydziale na pier­wszym piętrze. Prak­ty­cznie wszys­tkie zaję­cia odby­wa­ją się w języku hisz­pańskim, jedynie niek­tóre wykłady (spo­rady­cznie) są prowad­zone w języku ang­iel­skim, a stu­den­ci częs­to na sem­i­nar­i­ach, czy wykładach są akty­wiz­owani (również poprzez obow­iązek wygłoszenia prezen­tacji po hisz­pańsku), także zna­jo­mość języ­ka na poziomie co najm­niej B1- B2 jest fak­ty­cznie koniecz­na. Zaję­cia klin­iczne w szpi­ta­lach odby­wa­ją się w gru­pach 1–2 osobowych.

Najpop­u­larniejszy­mi miejs­ca­mi spotkań towarzys­kich są dziel­nice Ben­i­maclet, Ruzafa, plaża Mal­varossa, zakupy spoży­w­cze najczęś­ciej robi się w sklepach Mer­cadona, Con­sum, a najpop­u­larnieszy­mi cen­tra­mi hand­lowy­mi są el Corte Ingles, Aqua, el Saler.

Valen­cia to mias­to z jed­nej strony bard­zo hisz­pańskie, z drugiej bard­zo wielokul­tur­owe ze wzglę­du na ogrom­ną ilość zagranicznych stu­den­tów, a przede wszys­tkim bard­zo wygodne do życia. Pomi­ja­jąc wszelkie zale­ty, w rzad­ko którym miejs­cu w Europie zimą tem­per­atu­ra w dzień będzie wynosiła ok. 10–15 stop­ni.

Pole­cam Walencję każde­mu, kto chci­ał­by mieszkać nad morzem w mieś­cie pełnym atrak­cyjnych wydarzeń kul­tur­al­nych, a przy tym trafić na uczel­nię na wysokim poziomie ;)”

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP