Relacje z wyjazdów Erasmus +

Strona główna » Nauka » Dział współpracy zagranicznej » Relacje z wyjazdów Erasmus + » Relacje z wyjazdów studentów – Włochy

Relacje z wyjazdów studentów – Włochy

Julia, lekars­ki, rok aka­demic­ki 2018/2019, 02/07/2019 — 01/09/2019
Uni­ver­si­ta Degli Stu­di Di Bari Aldo Moro

Język prak­ty­ki Komu­nikowal­iśmy się z lekarza­mi w języku ang­iel­skim. Lekarze streszcza­li nam stan pac­jen­ta i planowane lecze­nie.

Zak­wa­terowanie
Pokój w mieszka­niu dzielony z koleżanką, z którą przy­jechałam na Eras­musa. Mieszkanie zostało mi pole­cone przez pol­skiego stu­den­ta, który w zeszłym roku był w Bari na prak­tykach.

Wyży­wie­nie
Głównie przy­go­towywałyśmy posił­ki domowe. Najbardziej smakowały nam region­alne pro­duk­ty- pomi­do­ry, oli­w­ki, oli­wa, moz­zarel­la. Jeśli jadłyśmy na mieś­cie to najbardziej smakowała nam piz­za.

Opis prze­biegu prak­ty­ki
Pier­wszy miesiąc spędz­iłyśmy na odd­ziale geri­atrycznym. Towarzyszyłyśmy lekar­zom przy wiz­y­tach pac­jen­tów, brałyśmy udzi­ał w obchodach oraz uczest­niczyłyśmy w rutynowych zab­ie­gach i bada­ni­ach wykony­wanych na odd­ziale ( pobieranie krwi, badanie USG).

Dru­gi miesiąc spędz­iłyśmy na odd­ziale hema­tologii, gdzie miałyśmy możli­wość pójś­cia do lab­o­ra­to­ri­um diag­nos­ty­cznego, gdzie samodziel­nie mogłyśmy wykon­ać takie ekspery­men­ty jak: izo­lac­ja RNA, PCR, FISH..

For­ma spędza­nia cza­su wol­nego
W Bari jest prężnie dzi­ała­ją­ca gru­pa Eras­mus Stu­dents Net­work, która orga­ni­zowała nam cały czas wol­ny. Wiec­zo­ra­mi orga­ni­zowali spotka­nia inte­gra­cyjne, a w week­endy wyciecz­ki na plażę.

Korzyś­ci z prak­ty­ki
Poz­nanie języ­ka i kul­tu­ry połud­niowych Włoch. Umiejęt­ność dobranie słów z języ­ka ang­iel­skiego, by byś zrozu­mi­ałym dla Włochów i Polaków ( wbrew pozorom różnice w ekspresji wyma­ga­ją innego doboru słów).

Opisz wpływ Mobil­noś­ci jako takiej na ciebie, placówkę macierzys­tą UML i placówkę partnerską/przyjmującą.
Mobil­ność przede wszys­tkim „otwiera głowę”. Jeśli chodzi o mnie zaczęło mi towarzyszyć odczu­cie, że świat jest dla mnie otwarty i jestem w stanie spoko­jnie odnaleźć się innej kul­turze. Zlik­wid­owało stra­ch przed zmi­aną. Jeśli chodzi o placówkę macierzys­tą i placówkę przyj­mu­jącą, to uważam, że przyj­mowanie zagranicznych stu­den­tów jest cen­nym doświad­cze­niem dla uczel­ni, gdyż stwarza ona płaszczyznę komu­nikacji , która może być wszech­stron­nie wyko­rzys­tana..

 

Wik­to­ria, stom­a­tolo­gia, rok aka­demic­ki 2018/2019, 24/07/2019 — 23/09/2019
Uni­ver­si­ty of Turin, Dept. of Sur­gi­cal Sci­ences, CIR Den­tal School, Prostho­don­tic Sec­tion

Język prak­ty­ki Włoski/Angielski, Język ang­iel­s­ki i włos­ki — lekarze i stu­den­ci tłu­maczyli wszys­tko po ang­iel­sku, rozu­mi­ałam jed­nak wywiady z pac­jen­ta­mi po włosku

Zak­wa­terowanie
Miałam osob­ny pokój w mieszka­niu dwu-osobowym. Mieszkanie znalazłam na grupie Eras­mus Tori­no, zastępowałam jed­ną loka­torkę na czas jej wakacji, jed­nak koor­dy­na­tor włos­ki chci­ał pomóc w znalezie­niu i pytał się, czy wszys­tko jest w porząd­ku

Wyży­wie­nie
Gotowałam sama — lato w tym roku było bard­zo upalne więc jadłam głównie warzy­wa i owoce. I lody, dużo lodów (lodziar­nia na parterze mojego budynku )

Opis prze­biegu prak­ty­ki
W sierp­niu wszys­tkie odd­zi­ały spec­jal­iza­cyjne były zamknięte z powodu wakacji — razem z 3 inny­mi stu­den­tka­mi z Tur­cji codzi­en­nie byłyśmy na Izbie Przyjęć — miałyśmy do czynienia z przy­pad­ka­mi bólu ostrego, urazów powypad­kowych, pac­jen­ci przy­chodzili z powodu usterek pro­tez, przyj­mowal­iśmy także dzieci. Głown­ie naprawa pro­tez, ekstrakc­je, wypełnienia tym­cza­sowe, pulpek­to­mia, drenaż rop­ni. Przepisy­wanie środ­ków far­mako­log­icznych. We wrześniu wszys­tkie odd­zi­ały ruszyły, każdego tygod­nia spędza­łyśmy czas na innej klin­ice w zależnoś­ci od iloś­ci pac­jen­tów i przewidzianych zabiegów. Najbardziej podobała mi się klini­ka endodon­cji — Prof. Berut­ti jest jed­nym z moich auto­ry­tetów i było to niesamowite doświacze­nie, móc mu asys­tować i prowadz­ić z nim dyskus­je. Przeszłam pod­sta­wowy kurs pra­cy pod mikroskopem Zeiss, a także poz­nałam nowe metody wypeł­ni­a­nia kanałów. Na chirurgii wykony­wałam ekstrakc­je, znieczu­le­nia, toaletę ran poz­a­biegowych. Na pro­te­tyce usta­lal­iśmy z pro­fe­so­ra­mi (głównie Prof. Bassi i Prof. Gassi­no) plany leczenia i możli­we postępowa­nia oraz prob­le­my pod­czas leczenia. Każdy z lekarzy mówił bard­zo dobrze po ang­iel­sku, każdy był przy­jaźnie nastaw­iony i chęt­nie odpowiadał na pyta­nia.

For­ma spędza­nia cza­su wol­nego
Wyciecz­ki w góry (Piemont), wyciecz­ki nad morze (Lig­uria), muzea (Turyn ma bard­zo bogatą ofer­tę muzeów i wydarzeń kul­tur­owych)

Korzyś­ci z prak­ty­ki
Poz­nanie funkcjonowa­nia innego sys­te­mu naucza­nia i pra­cy klinik, pra­ca z lekarza­mi świa­towej sławy, możli­wość pra­cy z najnowszym sprzętem z najnowszą tech­niką. Pod­szkole­nie włoskiego.

Opisz wpływ Mobil­noś­ci jako takiej na ciebie, placówkę macierzys­tą UML i placówkę partnerską/przyjmującą.
Rozważam kurs spec­jal­iza­cyjny w Turynie, uczel­nia jest na bard­zo wysokim poziomie.

Podaj przykład dzi­ałań pod­ję­tych przez ciebie w celu podzie­le­nia się zdoby­tym doświad­cze­niem z mobil­noś­ci z inny­mi osoba­mi.
Dyskus­ja ze stu­den­ta­mi z mojego roku, wymi­ana spostrzeżeń z inny­mi stu­den­ta­mi odby­wa­ją­cy­mi prak­ty­ki za granicą.

 

Ada, lekars­ki, rok aka­demic­ki 2018/2019 19.07.2019–18.09.2019
Uni­ver­si­ta degli stu­di di Pavia, Fon­dazione Sal­va­tore Maugeri

Język prak­ty­ki Włoski/Angielski

Co zapew­ni­ała placówka przyj­mu­ją­ca
Placówka zapew­ni­ała zniżkę na posił­ki na szpi­tal­nej stołów­ce, jed­nak mieś­ciła się ona w innym budynku, więc rzad­ko z niej korzys­tałam. Dostęp­na była także zniż­ka na prze­jazdy auto­busa­mi miejski­mi tzw. Uni­pass, jed­nak jedynie w przy­pad­ku zakupu bile­tu całorocznego- wtedy koszt ze zniżką wynosił 15 EURO.

Zak­wa­terowanie
Mieszkałam w poko­ju dwu­osobowym w samym cen­trum Pavii tzw. Cen­tro Stori­co. Pokój współdzieliłam ze stu­den­tką z Wiet­na­mu, a w domu mieszkała jeszcze stu­den­t­ka z Meksyku. Miesięczny koszt wyna­j­mu to 250 EURO + opłaty za gaz i prąd (ok.20 EURO/miesiąc)(bez ogrze­wa­nia). Pokój znalazłam poprzez ogłosze­nie zamieszc­zone na jed­nej z grup na Face­booku (Eras­mus Pavia 2018/2019). Czas dojaz­du do placów­ki z samego cen­trum Pavii wynosił około 50 min, nato­mi­ast dojazd auto­busem około 25 min (wraz z dojś­ciem na przys­tanek (10min), gdyż auto­bus nie jeźdz­ił przez cen­trum).

Wyży­wie­nie
Najczęś­ciej posił­ki przy­go­towywałam sama. Jedze­nie jest sto­sunkowo dro­gie, dlat­ego warto wyro­bić sobie kar­ty członkowskie do super­mar­ketów, gdyż wtedy jesteśmy upoważnieni do zniżek.

Bard­zo pole­cam chodz­ić do lodziarni, gdyż włoskie lody są dużo lep­sze od tych dostęp­nych w Polsce. Na szczególne wyróżnie­nie zasługu­ją: „Gela­te­ria La Romana’’ ; „ Rivareno Gela­to’’ ; „Vero Lat­te’’ ; „Lat­te Mascheroni’’.

Niemal w każdej restau­racji we Włoszech moż­na zjeść pyszną piz­zę, ale tutaj chci­ałabym wyróżnić trzy z nich:

  • „La Nuo­va Mergel­li­na’’ – za piz­zę z ciastem wypełnionym serem ricot­ta
  • „Locan­da del Carmine’’- za dobrą piz­zę w sty­lu neapoli­tańskim
  • „La Nuo­va Toscana’’- za niety­powe dodat­ki na pizzy ( ja próbowałam tej, z sosem dyniowym zami­ast pomi­dorowego)

Miłą niespodzianką była bard­zo dobra jakość kaw i wyp­ieków w szpi­tal­nej kafe­terii, dlat­ego niemal codzi­en­nie rano zamaw­iałam „ Un cafe e una brioche con marmel­la­ta’’.

Opis prze­biegu prak­ty­ki
Prak­ty­ki zaczęłam od Nefrol­ogii (wraz z 3 inny­mi stu­den­ta­mi), ofic­jal­nym opiekunem był prof. Espos­i­to, jed­nak przez więk­szość cza­su opiekowali się nami dr.Torregiani i dr. Coluc­ci. Niemal wszyscy lekarze na tym odd­ziale znakomi­cie mówili po ang­iel­sku, dlat­ego komu­nikowal­iśmy się z nimi w tym języku. Lekarze codzi­en­nie zabier­ali nas na obchód i szczegółowo opisy­wali przy­pad­ki pac­jen­tów, w między­cza­sie sprawdza­jąc także nasza wiedzę na dany tem­at. Co środę prof. Espos­i­to orga­ni­zował poranne spotka­nia u siebie w gabinecie, aby przedysku­tować przy­pad­ki pac­jen­tów, a także obe­jrzeć wyni­ki biop­sji nerek. Prak­ty­ki na nefrol­ogii uważam za bard­zo udane, gdyż zdobyłam dużo doświad­czenia w tej dziedzinie, pon­ad­to atmos­fera panu­ją­ca na odd­ziale była bard­zo pozy­ty­w­na.

W drugim miesiącu mojego wyjaz­du, prak­ty­ki odby­wałam na Endokrynologii. Nieste­ty moje odczu­cia nie były aż tak pozy­ty­wne jak na Nefrol­ogii. Najwięk­szym prob­le­mem była bari­era językowa, gdyż mimo, że znałam pod­stawy włoskiego, gdy potrze­bowałam dodatkowego wytłu­maczenia zagad­nienia po ang­iel­sku, lekarze nie byli w stanie mi go zapewnić.  Jedynie niek­tórzy „spe­cial­lizan­do’’ potrafili posługi­wać się ang­iel­skim w stop­niu komu­nikaty­wnym.  Z prak­tyk nie wyniosłam wiele wiedzy, jedyną ciekawą rzeczą były USG i biop­sje tar­czy­cy.

For­ma spędza­nia cza­su wol­nego
Popołud­ni­a­mi i w week­endy miałam dużo wol­nego cza­su. Pavia jest małym miasteczkiem, które w wakac­je „obu­miera’’ ( więk­szość pop­u­lacji to stu­den­ci, którzy na wakac­je wyjeżdża­ją do swoich miast/państw), a niek­tóre restauracje/bary zosta­ją na ten czas zamykane. W poszuki­wa­niu rozry­w­ki wyjeżdżałam na week­endy z mias­ta. Pocią­gi we Włoszech są dro­gie, nie ma zniżek dla stu­den­tów, dlat­ego na dal­sze podróże warto kupować bile­ty na Flixbusa z wyprzedze­niem.

Paw­ia jest dobrym punk­tem wypad­owym w góry, nad morze, ale i też to innych kra­jów (Franc­ja, Szwa­j­caria, Mon­ako).  Najbardziej urokli­wy­mi miejs­ca­mi wydawały mi się miejs­cowoś­ci  położone nad jezio­ra­mi – 1) Lago di Gar­da-Sirmione oraz 2) Lago di Como- Como, Bel­la­gio. Jeżeli chodzi o więk­sze mias­ta zwiedz­iłam : Medi­olan, Gen­ovę, Flo­rencję, Bolonię, a szczegól­nie podobały mi się Siena i Turyn.

Aby popły­wać w Morzu Lig­uryjskim warto wybrać się do Portofi­no lub Camogli.

Jeżeli chodzi o samą Pavię, w wol­nym cza­sie chodz­iłam nad rzekę, do kafe­jek,  a wiec­zo­ra­mi na Apper­i­tiv.

Korzyś­ci z prak­ty­ki
Najwięk­szą korzyś­cią była sama przeprowadz­ka do innego państ­wa: poz­nawanie kul­tu­ry, otworze­nie się na ludzi o zupełnie odmi­en­nym usposo­bi­e­niu,  próbowanie nowych smaków oraz zwiedzanie pięknych, Włos­kich miast. Naw­iąza­łam wiele cen­nych zna­jo­moś­ci z ludź­mi z wielu kra­jów, obser­wu­jąc jak bard­zo różnią się nasze charak­tery i sto­sun­ki do życia, nauczyłam się także wiele o sobie.

Jeżeli chodzi o pro­fesjon­al­ną stronę korzyś­ci z wyjaz­du, na pewno pod­szkoliłam swo­ją zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego i włoskiego. Wiedza przekazy­wana w trak­cie prak­tyk zapewne niewiele różniła się od tej, którą mogłabym posiąść w pol­skim szpi­talu, jed­nak prze­by­wanie w między­nar­o­dowym środowisku dawało mnóst­wo motywacji do dodatkowej nau­ki.

Opisz wpływ Mobil­noś­ci jako takiej na ciebie, placówkę macierzys­tą UML i placówkę partnerską/przyjmującą.
Wyda­je mi się, że każ­da z nar­o­dowoś­ci charak­teryzu­je się konkret­ny­mi cecha­mi, z których tych pozy­ty­wnych powin­niśmy się wza­jem­nie od siebie uczyć. Pon­ad­to Mobil­ność daje nam możli­wość utworzenia między­nar­o­dowych zna­jo­moś­ci.

Podaj przykład dzi­ałań pod­ję­tych przez ciebie w celu podzie­le­nia się zdoby­tym doświad­cze­niem z mobil­noś­ci z inny­mi osoba­mi.
Do tej pory, jedyny­mi dzi­ała­ni­a­mi jakie pod­jęłam był przekaz słowny doświad­czeń osobom z mojego otoczenia.

 

Julia, rok aka­demic­ki 2017/2018
Uni­ver­si­ta degli Stu­di di Bari Aldo Moro, Bari, Włochy

Opis prak­tyk:
Codzi­en­nie rano szliśmy pies­zo ok. Godziny 8:30 do szpi­ta­la. Początkowo na odd­zi­ał gineko­log­iczny, gdzie w poniedzi­ał­ki oglą­dal­iśmy USG położnicze, we wtor­ki uczest­niczyliśmy w oper­ac­jach, w środy oglą­dal­iśmy his­teroskopie, czwart­ki spędza­l­iśmy na bloku oper­a­cyjnym, a piąt­ki na odd­ziale. Następ­ny miesiąc minął nam na odd­ziale neona­to­log­icznym, gdzie najpierw zapoz­nal­iśmy się z odd­zi­ałem dzi­en­nym – gdzie przyj­mowano na bada­nia zdrowe noworod­ki, które pod­dawano rutynowym prze­siewowym badan­iom w celu wyk­luczenia wad i wszel­kich patologii. Tu też poz­nal­iśmy pol­s­ka rezy­den­tkę, z którą najpierw odbier­al­iśmy porody, a następ­nie przeprowadza­l­iśmy pier­wsze badanie każdego noworod­ka.

Prak­ty­ki odby­wal­iśmy również na inten­sy­wnej ter­apii noworod­ków, gdzie obser­wowal­iśmy najczęst­sze wrod­zone patolo­gie oraz infekc­je, a także uczest­niczyliśmy w rean­i­macji noworod­ka (udanej).

Czas wol­ny:
Pon­ad­to dziel­nie spędza­l­iśmy czas na plaży i podróżowa­niu, zwiedzil­iśmy wszelkie miastecz­ka Apulii ( Polig­nano a Mare, Lec­ce, Ostu­ni, Mat­era, Alber­o­bel­lo, Trani, Giov­inaz­zo, Molfet­ta, Monop­o­li) Samo­cho­dem dojechal­iśmy również na półwysep Gargano, oraz wybrzeże Amal­fi­tańskie (Posi­tano, Amal­fi, Saler­no). Zwiedzil­iśmy i pokochal­iśmy całym sercem mafi­jne mias­to Neapol, panu­ją­cy tam chaos, gościn­ność, różnorod­ność i piz­zę!

Korzyś­ci:
Poz­nałam mnóst­wo wspani­ałych ludzi nie tylko z Włoch, ale i Pol­s­ki, Rumu­nii, Buł­garii. Pod­szkoliłam swój język medy­czny ang­iel­s­ki, poduczyłam się języ­ka włoskiego, a w szpi­talu nauczyłam się badać noworod­ki oraz dowiedzi­ałam się wielu prak­ty­cznych rzeczy przy­dat­nych mi ter­az do egza­minu z ginekologii.

 

Natalia, rok aka­demic­ki 2017/2018
Uni­ver­sità degli stu­di di Pavia – Uni­ver­si­ty Hos­pi­tal Fon­dazione Poli­clin­i­co San Mat­teo, Paw­ia, Włochy

Prak­ty­ki odby­wałam na Odd­ziale Chirurgii w Szpi­talu San Mat­teo w Pavii. Naszym zadaniem było uczest­nicze­nie w zab­ie­gach oper­a­cyjnych, najczęś­ciej wykony­wanych laparoskopowo. Mieliśmy również okazję zobaczyć jak wykonu­je się oper­ac­je robot­em chirur­gicznym da Vin­ci.

For­ma spędza­nia wol­nego cza­su: Najczęś­ciej wyciecz­ki do pob­lis­kich miast i miasteczek. Pavia leży w bliskiej odległoś­ci od pięknych jezior alpe­js­kich, które zach­wyca­ją widok­iem: Como, Gar­da, Iseo. Z Pavii w 30 min­ut dojedziemy do Medi­olanu. Warto wybrać się również do Flo­rencji, która zach­wyca iloś­cią zabytków, jak i panoramą mias­ta na tle gór. Pavia to również dobre miejsce wypad­owe nad Morze Śródziemne, warto odwiedz­ić Genuę. Będąc na prak­tykach w północ­nych Włoszech, warto wybrać się do Wenecji, jed­nego takiego miejs­ca na świecie. Koniecznym jest również odwiedze­nie mias­ta Romea i Julii- Werony. W Pavii zna­j­du­je się również basen, który daje trochę ochłody w upale dni.

 

Joan­na, Wydzi­ał Wojskowo – Lekars­ki
Uni­ver­sità degli Stu­di di Bari Aldo Moro, Włochy

Poli­clin­i­co di Bari to duży szpi­tal z wielo­ma klinika­mi i odd­zi­ała­mi spec­jal­isty­czny­mi. Nasze prak­ty­ki odby­wałyśmy na odd­zi­ałach ginekologii oraz pedi­atrii onko­log­icznej. Na każdym z odd­zi­ałów miałyśmy przy­dzielonego odpowied­niego koor­dy­na­to­ra. Wszyscy lekarze to oso­by bard­zo otwarte i chętne do pomo­cy stu­den­tom z wymi­any. Więk­szość z nich porozu­miewa się płyn­nie po ang­iel­sku. Nieste­ty, duża część pac­jen­tów, zwłaszcza na odd­ziale pedi­atrycznym, posługu­je się jedynie językiem włoskim. Mimo tego, koor­dy­na­torzy zawsze są pozy­ty­wnie nastaw­ieni do stu­den­ta i stara­ją się wszys­tko wytłu­maczyć. Pod­czas prak­tyk miałyśmy możli­wość uczest­nict­wa w życiu codzi­en­nym odd­zi­ału, a także oglą­da­nia różnych pro­ce­dur medy­cznych (kol­poskopie, punkc­je lędźwiowe, biop­sje szpiku).

Uczest­nict­wo w wymi­an­ie stu­denck­iej w ramach pro­gra­mu Eras­mus+ poz­woliło mi poz­nać wielu wspani­ałych ludzi, zaz­na­jomić się z ich kul­turą, a także poz­nać odrobinę his­torii Włoch. Dla każdego stu­den­ta jest to doskon­ała okaz­ja do naw­iąza­nia kon­tak­tów, które w przyszłoś­ci mogą poz­wolić na znalezie­nie stanowiska pra­cy w innym kra­ju. Nato­mi­ast obu placówkom, zarówno macierzys­tej, jaki i przyj­mu­jącej, wymi­ana pozwala wzmoc­nić relac­je i umożli­wia prowadze­nie współpra­cy

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP