Relacje z wyjazdów Erasmus +

Relacje z wyjazdów pracowników

02–06.12.2019
Wyjazd w celu prowadzenia zajęć
Uni­ver­si­ty of Novi Sad, Ser­bia

08–12.04.2019
wyjazd szkole­niowy do Koc Uni­ver­si­ty, Istan­bul

04–08.03.2019
Staff Mobil­i­ty Train­ing Con­siglio del­la Richer­ca Insti­tute of Organ­ic Syn­the­sis and Pho­tore­ac­tiv­i­ty w Bolonii

25.02–01.03.2019
Staff Mobil­i­ty Train­ing Essen, Niem­cy

07/01/2019 — 11/01/2019 Kar­di­olo­gia
Wyjazd Szkole­niowy
Novi Sad, Ser­bia

26/11/2018–30/11/2018
Wyjazd w celu prowadzenia zajęć
Fac­ul­ty of Med­i­cine, Uni­ver­si­ty of Novi Sad, Ser­bia

03–07.09.2018
Masaryk Uni­ver­si­ty Staff Train­ing Week

20–21.08.2018
Wiz­y­ta mon­i­toru­ją­ca w Pad­wie

09–10.08.2018
Wiz­y­ta mon­i­toru­ją­ca w Kas­sel, Niem­cy

16/07/2018–27.07.2018, ETC Sum­mer School
Wyjazd szkole­niowy
Uni­ver­sità degli Stu­di di Peru­gia, Włochy

23–27.07.2018
Staff Train­ing Mobil­i­ty — Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty of Crete

23–27.07.2018
wyjazd szkole­niowy do Uni­ver­si­ty of Hert­ford­shire, Unit­ed King­dom

11–12/07/2018 “Fed­eri­co II” Uni­ver­si­ty
Wiz­y­ta przy­go­towaw­cza w Neapolu

09–13.07.2018
Staff Mobil­i­ty Ship­Con­Li­mas­sol Ltd, Włochy

26–30.06.2018
Dublin Eras­mus Staff Mobil­i­ty Week Pauli­na Milews­ka

21–25/05/2018
1st Inter­na­tion­al Lab­Staff Week
Uni­ver­si­ty of Valen­cia, Spain
Zakład Bio­chemii; Między­wydzi­ałowa Kat­e­dra Chemii i Bio­chemii Medy­cznej UM

19/03–11/05/2018 ERASMUS PLUS
Uni­ver­si­ty of Pisa (Car­dio­tho­racic Depart­ment in Cisanel­lo Uni­ver­si­ty Hos­pi­tal, Head Prof. Mario Marzil­li) oraz Insti­tute of Clin­i­cal Phys­i­ol­o­gy at Nation­al Research Coun­cil, Reasearch Direc­tor Prof. Euge­nio Picano.

6/03/2017–10.03.2018, BTS Bio­engi­neer­ing
Wyjazd szkole­niowy
Uni­ver­sità degli Stu­di di Pado­va, Włochy

30/08/ — 02/09/2017
Uni­ver­si­ty of Coim­bra
Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej UM

17–18/08/2017 Eras­mus Staff Mon­i­tor­ing Vis­it
Uni­ver­si­ty of Rije­ka, Chorwac­ja
Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej UM

17–28/07/2017 EUF Eras­mus Staff Trainig Mobil­i­ty
Med­ical Uni­ver­si­ty of Pisa, Włochy
Kat­e­dra i Klini­ka Kar­di­ologii UM

26–30/06/2017 2nd Eras­mus Staff Week for Librar­i­ans
Cyprus Uni­ver­si­ty of Tech­nol­o­gy
Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

26–28/06/2017 EUF Open Space Eras­mus Staff Trainig Mobil­i­ty
Uni­ver­si­ty of Naples Fed­eri­co II, Włochy
Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej UM

18–25/02/2017 Eras­mus Staff Mobil­i­ty for Teach­ing
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Nowym Sadzie, Ser­bia
Klini­ka Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek

03–09/07/2016 Eras­mus Staff Trainig Mobil­i­ty
Cam­pus Bio-Medico Unver­si­ty of Rome, Włochy
Uczel­ni­ane Labo­la­to­ri­um Ruchu i Wyda­jnoś­ci Fizy­cznej Człowieka “Dynamo­Lab” UM

14–18/03/2016 Eras­mus Staff Trainig Mobil­i­ty
Uni­ver­si­ty of Cata­nia, Włochy
Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej UM

7–13/09/2015 Eras­mus Staff Trainig Mobil­i­ty
IRCCS San Raf­faele Pisana — Isti­tu­to di Ricovero e Cura a Carat­tere Sci­en­tifi­co, Włochy
Uczel­ni­ane Labo­la­to­ri­um Ruchu i Wyda­jnoś­ci Fizy­cznej Człowieka “Dynamo­Lab” UM

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP