Centrum Edukacji Medycznej

Strona główna » Centrum Edukacji Medycznej

Centrum Edukacji Medycznej

NAZWA JEDNOSTKI

Cen­trum Edukacji Medy­cznej

 

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukow­icz
janusz.janczukowicz@umed.lodz.pl
+48 795 245 140

Cen­trum Edukacji Medy­cznej
Czechosłowac­ka 2B, 92–216 Łódź

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukow­icz

dr Paweł Przyłęc­ki

mgr Pauli­na Sobier­ańs­ka

mgr Łukasz Adamus

mgr Jakub Kamińs­ki

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

CEdMed zaj­mu­je się bada­ni­a­mi nad metodyką naucza­nia w dziedz­i­nach bio­m­e­dy­cznych, szkole­ni­a­mi kadry dydak­ty­cznej, współpracą z między­nar­o­dowy­mi orga­ni­za­c­ja­mi zaj­mu­ją­cy­mi się edukacją medy­czną oraz ksz­tałce­niem stu­den­tów z zakre­su pro­fesjon­al­iz­mu aka­demick­iego i medy­cznego, kom­pe­tencji społecznych i kul­tur­owych oraz strate­gii anty­dyskrymi­na­cyjnych.

 

Słowa kluc­zowe: edukac­ja medy­cz­na, andr­a­gogi­ka, szkol­nict­wo wyższe, pro­fesjon­al­izm medy­czny, kom­pe­tenc­je kul­tur­owe, kom­pe­tenc­je społeczne

 

OSIĄGNIĘCIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

CEdMEd współpracu­je z Inter­na­tion­al Organ­i­sa­tion for Med­ical Edu­ca­tion AMEE, Asso­ci­a­tion for Med­ical Schools in Europe, Euro­pean Board for Med­ical Asses­sors i High­er Edu­ca­tion Acad­e­my. CEdMed jest akredy­towanym ośrod­kiem koor­dynu­ją­cym bada­nia dru­gorzę­dowe z zakre­su edukacji medy­cznej (BICC-BEME). Bierze udzi­ał w real­iza­cji pro­jek­tów eduka­cyjnych (m.in. Oper­ac­ja Sukces, CSM, Ready to Teach).

Zespół CEdMEd jest współau­torem pier­wszej pol­skiej książ­ki na tem­at pro­fesjon­al­iz­mu medy­cznego:

„Pro­fesjon­al­izm Lekars­ki”, red. Janusz Janczukow­icz, Med­ical Tri­bune Pol­s­ka, 2014

Janczukow­icz J: Med­ical edu­ca­tion in Poland. MedTeach,2013, 35,537

Janczukow­icz J, Rees CE: Pre­clin­i­cal med­ical stu­dents’ under­stand­ings of aca­d­e­m­ic and med­ical pro­fes­sion­al­ism:

visu­al analy­sis of mind maps. BMJ Open,2017;7:e015897

Torre D, Man­ca A, Durn­ing S, Janczukow­icz J, Tay­lor D, Cle­land J: Learn­ing at large con­fer­ences: from the ‘sage on the stage’ to con­tem­po­rary mod­els of learn­ing. PerspMedEduc,2017,6,205

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP