Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych

Strona główna » Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych

Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych

Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych

Cen­trum prowadzi dzi­ała­nia: badaw­cze, ksz­tałce­nie zawodowe, nauczanie pody­plo­mowe, nauczanie nauczy­cieli. Cen­trum uczest­niczyło w uni­jnych pro­jek­tach doty­czą­cych zakażeń, stosowa­nia anty­bio­tyków i opornoś­ci na środ­ki prze­ci­w­drob­nous­tro­jowe, bez­pieczeńst­wa pac­jen­tów, POChP. Cen­trum koor­dynu­je sieć badaw­czą około 50 lekarzy POZ. Naukow­cy z Cen­trum mają doświad­cze­nie w kon­trolowanych próbach, bada­ni­ach jakoś­ciowych i obserwa­cyjnych.

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Gody­c­ki-Ćwirko

Słowa kluczowe

medy­cy­na rodzin­na, bada­nia, ksz­tałce­nie, POZ

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP