Klinika Geriatrii

Strona główna » Klinika Geriatrii

Klinika Geriatrii

 

Film eduka­cyjny związany z zapo­b­ie­ganiem zespołowi słaboś­ci skierowany do pro­fesjon­al­istów medy­cznych w ramach pro­jek­tu POSITIVE (EIT Health).

 

Film eduka­cyjny związany z zapo­b­ie­ganiem zespołowi słaboś­ci skierowany do seniorów i ich blis­kich w ramach pro­jek­tu POSITIVE (EIT Health).

 

NAZWA JEDNOSTKI
Klini­ka Geri­atrii

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kost­ka
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
Tel. do sekre­tariatu 42 639 30 52

Klini­ka Geri­atrii
Plac Hallera 1
90–647 Łódź
a.umed.pl/geriatria/

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

Kierown­ik Klini­ki:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kost­ka (spec­jal­iza­c­je: choro­by wewnętrzne, reha­bil­i­tac­ja, medy­cy­na sportowa, geri­a­tria, Prorek­tor ds. Ksz­talcenia, Prezes Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sportowej)

Nauczy­ciele aka­demic­cy:
dr hab.n.med. Anna Gawron-Skar­bek (Adi­unkt)
dr n. o zdr. Agniesz­ka Guligows­ka (adi­unkt)
dr n. med. Bartłomiej Soł­tysik (adi­unkt, spec­jal­ista chorób wewnętrznych, spec­jal­ista geri­atrii)
dr n. o zdr. Mał­gorza­ta Pigłows­ka (Adi­unkt)

mgr Zuzan­na Chrząstek (Asys­tent)

lek. Krzysztof Socha (spec­jal­ista medy­cyny rodzin­nej)
mgr Zuzan­na Chrząstek
mgr Natalia Sosows­ka

Sekre­tari­at Klini­ki:
mgr Agniesz­ka Gutows­ka

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Klini­ka prowadzi:

  1. dzi­ałal­ność naukowo-badaw­czą w zakre­sie chorób wys­tępu­ją­cych u osób starszych, w tym zakre­sie złożonych prob­lemów medy­cznych, tzw. wie­lo­chorobowoś­ci
  1. dzi­ałal­ność naukowo-badaw­czą doty­czącą pro­fi­lak­ty­ki chorób wieku podeszłego
  1. dzi­ałal­ność diag­nos­ty­czną, leczniczą i kon­sul­ta­cyjną w zakre­sie chorób wieku podeszłego
  1. opra­cowu­je stan­dardy medy­czne i wyty­czne w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci Klini­ki
  1. upowszech­nia wyni­ki prowad­zonych badań naukowych i prac roz­wo­jowych

 

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Prace badaw­cze w ramach grantów UE i min­is­te­ri­al­nych:

1.Healthy Age­ing Research Cen­tre (HARC) — rozwój badań naukowych kon­cen­tru­ją­cych się głównie na obszarach związanych z akty­wnym i zdrowym starze­niem. Mis­ją HARC jest wspieranie roz­wo­ju dzi­ałal­noś­ci naukowej Cen­trum Badań nad Zdrowym Starze­niem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

2.Projekt we współpra­cy z Cen­tral­nym Insty­tutem Ochrony Pra­cy (CIOP) Wys­tępowanie wskaźników stre­su oksy­da­cyjnego i wybranych czyn­ników ryzy­ka ser­cowo-naczyniowego a sprawność funkcjon­al­na osób starszych w kon­tekś­cie obciąże­nia pracą.

3.Projekt SUNFRAIL Ref­er­ence Sites Net­work for Pre­ven­tion and Care of Frailty and Chron­ic Con­di­tions in com­mu­ni­ty dwelling per­sons of EU Coun­tries (HP3) — Sieć ośrod­ków ref­er­en­cyjnych prewencji i opie­ki w zes­pole słaboś­ci i chorobach przewlekłych u osób starszych zamieszkałych w środowisku domowym w Unii Europe­jskiej.

4.Projekt SCOPE Screen­ing for Chron­ic Kid­ney Dis­ease (CKD) among Old­er Peo­ple across Europe (Hori­zon 2020)

Osiąg­nię­cia naukowe w lat­ach 2012 – 2017:

Pub­likac­je naukowe o charak­terze prac poglą­dowych, ory­gi­nal­nych i kazuisty­cznych na łamach cza­sop­ism medy­cznych z dodat­nim wskaźnikiem Impact Fac­tor:

Kost­ka J, Borowiak E, Kost­ka T: Nutri­tion­al sta­tus and qual­i­ty of life in differ­ent pop­u­la­tions of old­er peo­ple in

Poland. Eur J Clin Nutr. 2014 Nov;68(11):1210–1215. doi: 10.1038/ejcn.2014.172.

Guligows­ka AR, Pigłows­ka M, Śmigiel­s­ki J, Kost­ka T: Inap­pro­pri­ate struc­ture of nutri­ent con­sump­tion dete­ri­o­rates fur­ther with coex­is­tent car­diometa­bol­ic dis­eases in elder­ly peo­ple from Poland. Pol Arch Med Wewn 2015 Aug 12;125(7–8):521–31.

Wysok­ińs­ki A, Sobów T, Kłoszews­ka I, Kost­ka T: Mech­a­nisms of the anorex­ia of aging — a review. Age (Dor­dr). 2015

Aug;37(4):9821. doi: 10.1007/s11357-015‑9821‑x.

Joan­na Kost­ka, Tomasz Kost­ka, Ewa Borowiak. Phys­i­cal activ­i­ty in old­er adults in rela­tion to place of res­i­dence and coex­is­tent chron­ic dis­eases. J Phys Act Health 2017; 14: 20–28.

B.K. Soł­tysik, Ł. Kroc. M. Pigłows­ka. A. Guligows­ka. J. Śmigiel­s­ki, T. Kost­ka. Eval­u­a­tion of work and life con­di­tions and the qual­i­ty of life in 60–65 year-old white col­lar employ­ees, phys­i­cal work­ers and unem­ployed con­trols. J Occup

Env­i­ron Med. 2017 May;59(5):461–466. doi: 10.1097/JOM.0000000000001029.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP