KLINIKA IMMUNOLOGII, REUMATOLOGII I ALERGII

Strona główna » KLINIKA IMMUNOLOGII, REUMATOLOGII I ALERGII

KLINIKA IMMUNOLOGII, REUMATOLOGII I ALERGII

KLINIKA IMMUNOLOGII, REUMATOLOGII I ALERGII

Klini­ka prowadzi dzi­ałal­ność leczniczą, dydak­ty­czną i naukową w obszarach aler­gologii i immunologii klin­icznej. Pro­jek­ty doty­czą wpły­wu infekcji wiru­sowych na remod­el­ing oskrzeli w ast­mie oskrzelowej, wpły­wu wysiłku fizy­cznego na mech­a­nizmy nieswois­tej odpowiedzi immuno­log­icznej oraz zapale­nie dróg odd­e­chowych, czy różnych aspek­tów epi­demi­o­log­icznych i immuno­log­icznych związanych z alergią i nad­wrażli­woś­cią na pokarmy i leki.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Marek Leszek Kowal­s­ki

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP