Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Strona główna » Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

NAZWA JEDNOSTKI
Klini­ka Inten­sy­wnej Ter­apii Kar­di­o­log­icznej

 

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

 

prof. dr hab. n. med. Marzen­na Zielińs­ka

marzenna.zielinska@umed.lodz.pl

+48 42 201 42 60

 

Klini­ka Inten­sy­wnej Ter­apii Kar­di­o­log­icznej

Kat­edry Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Elek­trokar­di­ologii

Cen­tral­ny Szpi­tal Klin­iczny, Pomors­ka 251

92–213 Łódź

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

 

prof. dr hab. n. med. Marzen­na Zielińs­ka

Kierown­ik Klini­ki Inten­sy­wnej Ter­apii Kar­di­o­log­icznej,

 

Kierown­ik Kat­edry Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Elek­trokar­di­ologii

dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Chiżyńs­ki

pro­fe­sor nadzwycza­jny

 

dr hab. n. med. Michał Kidawa
adi­unkt

 

dr n. med. Anna Ledakow­icz-Polak
adi­unkt

 

dr n. med. Michał Kacprzak
adi­unkt

 

dr n. med. Włodz­imierz Koniarek
st. wykład­ow­ca

 

dr n. med. Karoli­na Supeł
asys­tent

 

dr n. med. Katarzy­na Przy­by­lak
asys­tent

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 

Zespół Klini­ki prowadzi zaję­cia klin­iczne z zakre­su kar­di­ologii ze stu­den­ta­mi kierunku lekarskiego oraz ratown­ict­wa medy­cznego. Prowad­zone są także zaję­cia w ramach naucza­nia zin­te­growanego oraz fakul­te­ty: “Nie boję się EKG” i “Trud­ni chorzy kar­di­o­log­iczni”.

 

W Klin­ice real­i­zowane są prace dyplo­mowe (na stu­di­ach I i II stop­nia) oraz prowad­zone są stu­dia dok­toranck­ie. Zain­tere­sowa­nia naukowe zespołu sku­pi­a­ją się przede wszys­tkim na prob­lemach współczes­nej kar­di­ologii stanów nagłych.

 

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

  1. Platelet reac­tiv­i­ty and mean platelet vol­ume as risk mark­ers of throm­bo­ge­n­e­sis in atri­al fib­ril­la­tion. Makows­ki M, Smor­ag I, Makows­ka J, Bissinger A, Grycewicz T, Paśnik J, Kidawa M, Lubińs­ki A, Zielińs­ka M, Baj Z. Int J Car­di­ol. 2017.
  1. The prog­nos­tic val­ue of MR-proa­d­renomedullin in patients with acute coro­nary syn­drome com­pli­cat­ed by car­dio­genic shock. Supeł K, Kacprzak M, Zielińs­ka M. Bio­mark­ers. 2017.
  1. Ischaemic pre­con­di­tion­ing — Cur­rent knowl­edge and poten­tial future appli­ca­tions after 30 years of expe­ri­ence. Stok­fisz K, Ledakow­icz-Polak A, Zagors­ki M, Zielin­s­ka M. Adv Med Sci. 2017.
  1. Prog­nos­tic val­ue of myeloper­ox­i­dase con­cen­tra­tion in patients with ST-seg­ment ele­va­tion myocar­dial infarc­tion treat­ed with pri­ma­ry per­cu­ta­neous coro­nary inter­ven­tion. Kacprzak M, Zielin­s­ka M. Int J Car­di­ol. 2016.
  1. Vit­a­min D lev­el and extent of coro­nary stenot­ic lesions in patients with first acute myocar­dial infarc­tion. Gole­niews­ka B, Kacprzak M, Zielińs­ka M. Car­di­ol J. 2014.
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP