Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

Strona główna » Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

Klini­ka Neu­rologii i Udarów Mózgu zaj­mu­je się naukowo bada­ni­a­mi nad pato­genezą stward­nienia rozsianego ℠ oraz udarów mózgu. Pub­likac­je zespołu doty­czą udzi­ału chemokin w roz­wo­ju autoim­mu­niza­cyjnej demielin­iza­cji w ośrod­kowym układzie ner­wowym (OUN), mech­a­nizmów migracji lim­fo­cytów Th17 do OUN we wczes­nej fazie pro­ce­su zapal­nego oraz mikroR­NA jako bio­mark­erów akty­wnoś­ci SM. Bada­nia te są prowad­zone in vit­ro, na zwierzę­cych mod­elach doświad­czal­nych oraz na próbkach od pac­jen­tów.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbińs­ki

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP