KLINIKA PEDIATRII, ONKOLOGII, HEMATOLOGII I DIABETOLOGII

Strona główna » KLINIKA PEDIATRII, ONKOLOGII, HEMATOLOGII I DIABETOLOGII

KLINIKA PEDIATRII, ONKOLOGII, HEMATOLOGII I DIABETOLOGII

KLINIKA PEDIATRII, ONKOLOGII, HEMATOLOGII I DIABETOLOGII

Niedobo­ry odpornoś­ci, PID, SCID, Zespół lim­fo­pro­lif­er­a­cyjny, ALPS, Neu­trope­nia, SCN, HLH, FHL, Sek­wencjonowanie Następ­nej Gen­er­acji , NGS, macierze SNP, ALL, epi­gene­ty­ka, histony, chro­maty­na, min­i­mal­na choro­ba resztkowa, MRD, stward­nie­nie guzowate, microR­NA, metabolom, Gene­ty­czne podłoże powikłań leczenia hemofil­ii oraz chorób towarzyszą­cych, , inhibitor czyn­ni­ka VIII, far­makokine­ty­ka czyn­ni­ka VIII.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. med. Woj­ciech Mły­nars­ki

Słowa kluczowe

Cukrzyce monogenowe, zespol Wol­fra­ma, niedobór odpornoś­ci z cukrzy­cą, nowoczesne tech­nolo­gie

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP