Klinika Psychiatrii Dorosłych

Strona główna » Klinika Psychiatrii Dorosłych

Klinika Psychiatrii Dorosłych

NAZWA JEDNOSTKI

Klini­ka Psy­chi­a­trii Dorosłych

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałec­ki
piotr.galecki@umed.lodz.pl
+48 42 715 59 85

Klini­ka Psy­chi­a­trii Dorosłych
Alek­sandrows­ka 159, 91–229 Łódź

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO
prof. dr hab. n. med. Gałec­ki Piotr
lek. Jasionows­ka Justy­na
dr n. med. Kuśmierek Maciej
lek. Łukasik Maria
dr n. med. Mossakows­ka-Wój­cik Joan­na
dr n. med. Orze­chows­ka Aga­ta
lek. Wachows­ka Katarzy­na
lek. Fil­ip Maria

Dok­toran­ci:
lek. Bliźniews­ka Katarzy­na
lek. Bro­niar­czyk-Czar­ni­ak Mar­ta
lek. Hel­man Bartłomiej
lek. Pietrzyk-Ork­isz Katarzy­na
mgr Ski­ba Alek­san­dra
lek. Zajączkows­ka Mar­lena
mgr Żuchow­icz Pauli­na

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Klini­ka Psy­chi­a­trii Dorosłych prowadzi dzi­ałal­ność naukową, badaw­czą, dydak­ty­czną oraz medy­czno-usłu­gową. W ramach Klini­ki dzi­ała pra­cow­n­ia psy­chologii klin­icznej, pra­cow­n­ia TMS oraz pra­cow­n­ia orzecznict­wa sądowego. Klini­ka jest ośrod­kiem ksz­tałce­nia pody­plo­mowego z zakre­su psy­chi­a­trii, psy­chi­a­trii dzieci i młodzieży, psy­chologii klin­icznej. Od kilku lat Klini­ka współor­ga­nizu­je w Łodzi Między­nar­o­dowy Kon­gres Psy­chi­a­trii Sądowej.

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Pro­jek­ty badaw­cze:

“Nowa ter­apia zaburzeń psy­choty­cznych oraz w choro­bie Hunt­ing­tona ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem defi­cytów poz­naw­czych” (NCBiR)

“Wpływ ter­apii łąc­zonej nies­teroid­owy­mi leka­mi prze­ci­wza­pal­ny­mi i inhibitora­mi wych­wytu zwrot­nego sero­toniny na stres oksy­da­cyjny oraz wybrane para­me­try pro­cesów zapal­nych w zaburzeni­ach depresyjnych nawraca­ją­cych” (NCN)

  1. Gałec­ki P, Talarows­ka M. Neu­rode­vel­op­men­tal the­o­ry of depres­sion. Prog Neu­ropsy­chophar­ma­col Biol Psy­chi­a­try. 2017 May29.
  2. Maes M, Galec­ki P, Chang YS, Berk M.A review on the oxida­tive and nitrosative stress (O&NS) path­ways in major depres­sion and their pos­si­ble con­tri­bu­tion to the (neuro)degenerative process­es in that ill­ness. Prog Neu­ropsy­chophar­ma­col Biol Psychiatry.2011;35(3):676–92.
  3. Gałec­ki P, Szem­raj J, Bieńkiewicz M, Zbo­ral­s­ki K, Gałec­ka E.Oxidative stress para­me­ters after com­bined flu­ox­e­tine and acetyl­sal­i­cylic acid ther­a­py in depres­sive patients. Hum Psychopharmacol.2009;24(4):277–86.
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP