KLINIKA PSYCHIATRII WIEKU PODESZŁEGO I ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH

Strona główna » KLINIKA PSYCHIATRII WIEKU PODESZŁEGO I ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH

KLINIKA PSYCHIATRII WIEKU PODESZŁEGO I ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH

KLINIKA PSYCHIATRII WIEKU PODESZŁEGO I ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH

Główne obszary badań: immuno­log­iczne i meta­bol­iczne zmi­any w prze­biegu depresji i schizofrenii, bio­mark­ery i patofizjolo­gia zaburzeń świado­moś­ci po oper­ac­jach kar­diochirur­gicznych, czyn­ni­ki klin­iczne, środowiskowe i gene­ty­czne warunk­u­jące remisję w zaburzeni­ach psy­choty­cznych, zas­tosowanie dwuc­zołowych zabiegów elek­troter­apii u pac­jen­tów z rozpoz­naniem.

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Jakub Kaźmier­s­ki

Słowa kluczowe

depres­ja, schizofre­nia, zapale­nie, mikro­biom, otyłość, cukrzy­ca, dys­lipi­demia

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP